Liber chronicarum
sign. III 47. 715
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

III 47. 715

Místo uložení

Státní vědecká knihovna Olomouc

Hlavní název

Liber chronicarum

Autor

Hartmann Schedel

Vydavatel

Anthonius Koberger

Místo vydání

Norimberga

Tiskař

Anthonius Koberger

Místo tisku

Norimberga

Rok vydání / zhotovení

1493

Fyzický popis

Bílá kůže zdobená slepotiskem

Materiál

Papír

Rozměry

45 x 31 cm

Rozsah

314 ff. [20], I - CCXCIX,[5] chybí ff. CCLIX - CCLXI, CCLXXVII - CCLXXVIII, CCLXXX

Iluminace

V díle se objevuje 1809 dřevořezových vyobrazení, některá z nich se opakují (celkem bylo použito 645 štočků). Dřevořezy byly zhotoveny podle návrhů Michaela Wolgemuta a Wilhelma Pleydenwurffa. Mezi ilustracemi převládají vyobrazení zemí a měst, jako první z významných sídel je představen Jeruzalém. Četné jsou rovněž figurální dřevořezy - vedle postav starozákonních či postav antické mytologie se objevují portréty panovníků, apoštolů, papežů a světců. Zastoupeny jsou i bájné bytosti, lidská monstra, jejichž existence byla oblíbeným námětem středověké cestopisné literatury.V rámci bohaté xylografické výzdoby jsou zařazeny též dvě mapy - mapa světa a mapa Evropy. V prvním případě posloužila Schedelovi jako vzor mappamundi, která se objevila v benátském vydání Kosmografie Pomponia Mely v roce 1488. Stejně jako Mela i Schedel použil Ptolemaiův způsob kónického zobrazení světa, ovšem bez použití poledníků a rovnoběžek. Zemi v Liber chronicarum obklopují symbolické postavy dvanácti větrů, ve třech rozích mapu podpírají Noemovi synové - Chám, Šém a Jefet. Na konci Norimberské kroniky je zařazena mapa Hieronyma Muinzera, na níž je zachycena Evropa.

XIIb-XIIIa: Tabula geographica

XVIIa: Hierosolyma

XIXa: Britannia

XXa: Ninive

XXIIIa: Treveris

XXIIIb: Damascus

XXXIVa: Corinthus

XXXIVb: Tiberia

XXXVIa: Troja (Ecanum)

XXXIXa: Parisii

XLb: Carthago

XLIIa: Neapolis

XLIIIb-XLIVa: Venetiae

XLIVb: Padua (Patavium)

XLVb: Pisa (Colonia Iulia)

XLVIa: Anglia provincia

XLVIIIb: Perusia

La: Jericho (Palmarum civitas)

LIa: Aquileia

LVIIb - LVIIIa: Roma

LVIIIb: Genua

LXIa: Massilia

LXIIa: Bononia

LXIIb: Byzantium

LXIIIb-LXIVa: Destructio Hierosolymorum

LXVa: Babylon

LXVIIIa: Verona

LXXIb: Colosia

LXXIIa: Mediolanum

LXXIVa: Papia

LXXVIIb: Alexandria

LXXXIVa: Mantua

LXXXVIb-LXXXVIIa: Florentia

LXXXVIIIa: Lyon (Leona)

XCb-XCa: Colonia

XCIb-XCIIa: Augusta

XCVIIb-XCVIIIa: Ratisbona

XCVIIIb-XCIXa: Vienna Panonie

XCIXb-Ca: Nuremberga

CXb: Metis

CXIIIa: Tiburtina civitas

CXXIIa: Gebenna

CXXIXb-CXXXa: Constantinopolis

CXVIIb-CXXXIXa: Buda

CXXXIXb-CXLa: Argentina

CXLIIa: Ravenna

CLIIb-CLIIIa: Salisburgium

CLVb-CLVIa: Erfordia

CLIXa: Ferraria

CLIXb-CLXa: Herbipolis

CLXIIa: Eistet

CLXXIIIIb-CLXXVa: Bamberga

CLXXIXb-CLXXXa: Magdeburgum

CXCb-CXCIa: Ulma

CXCIIIIb: Nicaea

CXCIXb-CCa: Patavium

CCXb: Damiata

CCXXVb-CCXXVIa: Monachium

CCXXXIb-CCXXXa: Praga

CCXXXIIIb-CCXXXIIIIa: Vratislavia

CCXLb-CCXLIa: Constantia

CCXLIIIb-CCXLIIIIa: Basilea

CCXLIXa: Constantinopolis expugationis a Turchis

CCLIIIa: Satatz

CCLVIIa: Sulgavit

CCLXVIIIb: Hungaria

CCLXXb: Walachia

CCLXXa: Tracia

CCLXXb: De Turchis

CCLXXIIIIa: De expugnatoine Constantinopolis

CCLXXVa: De Macedonia

CCLXXVIa: Achaia

CCLXXIXb: Lithuania

CCLXXXIa: Saxonie magna Germanie provincia

CCLXXXIIIa: Bohemia

CCLXXXIIIIa: Westphalia

CCLXXXIIIIb: Hassia

CCLXXXVa: Franconia Germanie superioris provincia

CCLXXXVIb: Bavaria

CCXCIXb-[CCC a]: Tabula geographica

[CCCb]: Casmirus

[CCCIa]: Cracovia

[CCCIb]-[CCCIIa]: Lubeca

[CCCIIb]-[CCCIIIa]: Nissa

Anotace

Dílo norimberského lékaře Hartmanna Schedela Liber chronicarum, poprvé vydané v červenci 1493, shrnuje dějiny světa od jeho stvoření až po autorovu současnost. V textu se prolínají legendy, tradice i autorova fantazie s nejnovějšími vědeckými poznatky, příliš zřejmá není ani hranice oddělující témata světská a náboženská. Historie světa je rozvržena do sedmi částí - věků, což odpovídá schématu, které už v 7. století použil Isidor Sevillský. První věk začíná stvořením Evy, zmíněn je prvotní hřích a vyhnání z ráje, poprvé se objevuje Linea Christi - tedy linie předků Ježíše Krista. Druhý věk přibližuje události od potopy světa po zkázu Sodomy a Gomory, Schedel popisuje stavbu Babylónské věže, říši Amazonek, objasňuje vznik šlechtických rodů. Vyobrazení města Ninive druhý úsek uzavírá.Ve Třetím věku je Linea Christi zastoupena Abrahamem, Mojžíšem, Josefem a králem Saulem. Obsáhlá je část věnovaná řeckým dějinám a mytologii - největší pozornost autor věnoval Trójské válce, následně jsou popsána města, která založili Trójané (Paříž, Janov , Benátky), představeny jsou také některé země (Sýrie, Španělsko, Čechy). Zmíněna je Sybillina věštba o příchodu božího dítěte.Tématem Čtvrtého věku jsou především události spojené s vládou králů Davida a Šalamouna, přiblížena je rovněž zkáza Jeruzaléma, následuje vylíčení dějin římské říše, doplněné popisem významných měst, zařazeny jsou portréty básníků, dramatiků a filosofů. Pátý věk sahá od babylónského zajetí Židů po stětí Jana Křtitele, náleží sem stavba nového jeruzalémského chrámu i informace o taženích Alexandra Makedonského. Šestý věk je nejrozsáhlejší částí Liber chronicarum, shrnuje události, ke kterým došlo od umučení Ježíše Krista do konce 15. století. Chronologicky, podle data založení, Schedel popisuje řadu měst (např. Řezno, Vídeň, Norimberk), zevrubně pojednává o uspořádání římskoněmecké říše - představeny a vyobrazeny jsou jednotlivé stavy. Vedle toho Schedel vypráví o apoštolech, císařích, papežích, zprostředkovává legendy o světcích, věnuje se historii mnišských řádů, všímá si zvláštních astronomických či astrologických úkazů. V souladu s křesťanským učením nastává v Sedmém věku konec světa. Poslední soud znamená konec pomíjivého světa a začátek věčnosti, po vítězství Boha nad Antikristem přichází Poslední věk. Základní informace Zpracováno na základě soupisu prvotisků SVK v Olomouci (Louda, J.: Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži. Prah 1956)

Rozpis obsahu

[1a] : Registrum huius operis Libri chronicarum cum figuris et imaginibus ab inicio mundi [1b] vacuum

[ 2a - 20b]: Tabula operis huius de temporibus mundi.

[Ia]: Epitoma operum sex dierum fabrica mundi.Prologus

[IIa]: In principio creavit deus caelum et terrarum

[IIb]: De opera prima diei

[IIIa]: De opera secunda diei

[IIIb]: De opera tertia diei

[IIIIa]: De opera quarta diei

[IIIIb]: De opera quinta diei

[Va]: De opera sexta diei

[Vb]: De sanctificatione septime diei

[VIa]: Queda circa speram planetarum et orbium declaranda

[VIb - Xb]: Prima aetas mundi

[XIa - XXIa]: Secunda aetas mundi

[XXIb - XLVIa]: Tertia aetas mundi

[XLVIb - LXIIIb]: Quarta aetas mundi

[LXIIIIa - XCIIIIb]: Quinta aetas mundi

[XCVa - CCLVIIIa]: Sexta aetas mundi

[CCLXIIa - CCLXIIIIb]: Septima aetas mundi

[CCLXVa - CCLXVIa]: Ultima aetas mundi

[CCLXVIIa - CCXCVIIIb]: Sexta aetas mundi

[CCXCIXa]: Declaratus situm imaginemque Germania in sequentae tabella depictae

[CCCb]: A dest nunc studiose lector finis Libri chronicarum per viam epitomae et breviarii compilati opus quodem preclarum et a doctissimo quoque comparandum. Continentem gesta. quequmque digniora sunt notatu ab initio mundi ad hac usque temporis nostri calamitatem. Castigatumque a viris doctissimis ut magis elaboratum in lucem prodiet. Ad intuitum autem et preces providiorum civium Sebaldi Schreyer et Sebastiani Kamermeister hunc librum dominus Anthonius Koberger Nuremberge impressit. Adhibitis tamem viris mathematicis pingendique arte peritissimis. Michaele Wolgemut et Wilhelmo Pleydenwurff.Quarum solerti acuratissimaque animadversione tum civitatum tum illustrium virorum figure inserte sunt. Consummatum autem duodecima mensis Iulii. Anno salutis Inre 1493.

[CCCIa-CCCIIIIa]: [De Sarmatia regione Europe]

[CCCIIIIb]: Ad deum optimum maximum de his que mirabilia gessit pro iustissimo et excelso Maximiliano rege Romanorum

Technická data o způsobu digitalizace

Digitalizováno scannerem BetterLight 6000


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 294 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ] [ 004 ] [ 005 ] [ 006 ] [ 007 ] [ 008 ] [ 009 ] [ 010 ] [ 011 ] [ 012 ] [ 013 ] [ 014 ] [ 015 ] [ 016 ] [ 017 ] [ 018 ] [ 019 ] [ 020 ] [ 021 ]
Zadní předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu