[Spisy Petra Chelčického]
sign. M I 164
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M I 164

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

[Spisy Petra Chelčického]

Autor

Petr Chelčický

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

polovina XV. století

Materiál

papír, pergamen

Rozměry

23 x 16 cm

Rozsah

III + 341 (recte 340) ff., f. 247 bis, f. 40 a 217 chybějí

Iluminace

rubrikace

Poznámky

Vazba: desky potažené hnědou kůží zdobenou slepotiskem, zbytky spon a kovových ozdob. Na hřbetě a přední desce nápis Hagiographa Wikleff.

Původní vlastník: Ferdinand Hoffmann z Grünpühelu a Střechova.

Psáno jedním písařem v jednom sloupci, rubriky a červené versálky na počátku kapitol, iniciálky v úvodech oddílů nedokončeny.

Zejména v prvních dvou traktátech poznámky různých čtenářů XV. a XVI. stol.

Anotace

Rukopis se řadí k základním sborníkům prací Petra Chelčického (spolu se sborníkem arcibiskupským, muzejním, pařížským a kapitulním). Mimo jiné obsahuje traktáty, které vznikaly v období mezi prvním shrnutím Chelčického díla - Postilou - a druhou velkou soubornou prací, Sítí víry, zachycuje tak práce z období, ve kterém se Chelčický věnoval především apokalyptickým tématům (ve sborníku zastoupeným např. traktátem O šelmě a obrazu jejiem).

Základní informace

Zpracováno podle soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci.

Rozpis obsahu

Přední přídeští: [Biblické citáty rukou XV. stol.]

Iv: Ex libris bibliothecae generosi domini d. Ferdinandi Hoffman, liberi baronis in Grünpuhel et Strechaw, domini in Graevenstein etc., sacrae caes. Maiestatis consiliarii et praesidis camerae aulicae.

IIr-IIv: [Fragment latinského rukopisu]

IIIr: [Biblické citáty rukou XV. stol.]

IIIv: Divná věc, proč se toho lidé chápají čehož Kristus nepověděl ... x ... ale těch pohřiedku, jenž by s Kristem držali, že to jest tělo.

IIIv: Toto hádání jest více sváru o těle Kristově ... x ... přie těch věcech, kteréž Kristus vieře dal a ne rozumu.

1r-88r: [Replika proti Mikuláši Biskupcovi]

Poněvadž mé pozdravenie a prošenie hoře jest padlo v tobě ... x ... ale dosahuje pekla hlubokého. Zachovajž nás jeho náš milý Pán Ježíš. Amen.

88v-146r: [Řeč svatého Pavla o starém člověku]

Tuto se počíná jiná řeč sv. Pavla o starém člověku. A když jesti rozmnožen hřiech ... x ... i budú sluhy spravedlnosti, neb poddaní budú spravedlnosti Boží skutečně.

146r-159r: [Řeč o základu zákonů lidských]

Počíná se řeč o základu zákonóv lidských. Capitola prvá. Již jsem něco pověděl o nepřiezni a o úrazích Antikristových ... x ... nižádnú cestú jako skrze ty zákony jedovaté, jenž se stkvějí Bohem a všecky dělé od něho.

159r-176v: [O očistci]

Tato řeč bude o očistci. Capitola osmá. Ještě jesti tato přezlá nemoc ... x ... A protož lid zapletený v bludy a v svět nemóž držeti přikázání božích ani káti se s těmi zapleteními, a ovšem ten lid, ješto nevie přikázánie božích.

176v-198v: [Řeč na 20. kapitolu sv. Matouše]

Tato řeč stojí psána ve dvadcáté kapitole sv. Matúše, kteréžto čtenie bývá v osmú neděli po Božím narození. Takto bude první kapitola. A když se sta večer ... x ... jinak léný, chladozelený, tesklivý, nedotčlivý a strašlivý nic neprospěje vinici boží etc.

199r-236r: [Řeč a zpráva o těle božím]

Tuto se počíná řeč a zpráva o těle božiem. Kapitola prvá. Než ještě tuto bych chtěl o některých nebezpečenstvích velmi těžkých pověděti ... x ... a ješto počnúce dobré věci vézti i nejdú před se v nich i zhynú necitedlně.

236r-263r: [O šelmě a obrazu jejiem - 1. verze]

A o to jsú pak najtěžšie nebezpečenstvie křesťanóm ... x ... v těch věcech, které se zjevně dějí z klamánie duší před námi etc.

263r-267r: [Jiná řeč o šelmě a obrazu jejiem]

Tu se již počíná jiná řeč o šelmě a obrazu jejiem. Aj, děl jesti sv. Jan ... x ... aby dali panstvie a královstvie jejie, až se tak dokonají slova božie. Amen.

267r-293v: [O šelmě a obrazu jejiem - 2. verze]

A o to jsú pak najtěžšie nebezpečenstvie křesťanóm ... x ... v těch věcech, které se zjevně dějí z klamánie duší před námi etc.

293v-341r: [Výklad na pašiji sv. Jana]

Tuto se počíná výklad na pašiji svatého Jana. V ten čas vedli sú ... x ... vládněte královstvím vám připraveným od ustanovení světa. Amen.

334v-339v: [O svědectví - součást předcházejícího traktátu]

Ten, který jest viděl, svědectvie jest vydal a pravé jest svědectvie jeho ... x ... Neb súdové křivýnm svědecstvím, dary, přiezení, přísahami nynie založili sú. Protož mne poslúchati nebudú, aby podlé pravdy súdili.

341v: [Evangelium sv. Matouše 19, 16-21]

A aj, jeden přistúpiv, řekl jemu ... x ... a budeš míti poklad na nebi a pod(!) a následuj mne.

Zadní přídeští: [České poznámky]

Dvě neúplné české věty (Já múdrost bydlím ..., Zpúra a pýcha a cesta zla ...), a pod pozdějším nadpisem "Syrop" jména rostlin: "vosladič, lékořice, anéz, kopr, karvaš, štrbák, truskavec, čakanka, jelenie jazyk, růží, šalvěj, izop, petržel, oman, rmen, ječmen". Vedle toho bez nadpisu druhý seznam "volový jazyk, nátržník, voman, bedrník, růží, čakanka, černé kořenie".

Literatura

Boháček, F. - Čáda, M.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 35.

Tille, V: Seznam českých rukopisů c. k. studijní knihovny v Olomúci. Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 4, 1895.

Petrů, E.: Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře, Olomouc 1996, (údaje o dosavadní literatuře k Chelčického dílu).


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 340 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
3xx: [ 301 ] [ 311 ] [ 321 ] [ 331 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu