Diurnale Ordinis Praedicatorum
sign. M I 182
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Bibliografický popis

Uložení

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M I 182

Záhlaví

Titul: Diurnale Ordinis Praedicatorum

Autor:

Jazyk textu: latinsky

Poznámka:

Datace: 1. pol. 14. st. a 2. pol. 15. st.

Rozpis obsahu

Přehled

(a) 1r-6v: Calendarium.

[Kalendář dominikánského řádu: červené oba svátky sv. Dominika a Augustina, ale Tomáš Akvinský (kanonizován 1323) dodán teprve v přípisku stejnou rukou, která připojila i svátky sv. Cyrila a Metoděje, Prokopa, Vojtěcha a Václava (chybí sv. Ludmila). Hlavním písařem kalendáře jsou zapsány a liturgicky klasifikovány i některé svátky, pro které Proprium sanctorum nemá officium, a jeho záznam k 10. 10. "Anniversarium fratrum ordinis" ukazuje, že kalendář byl původně určen pro mužský klášter.]

(b) 7r-85r: Proprium de tempore.

[Obsah odpovídající dominikánskému ritu, který se nejvýrazněji jeví o slavnosti velikonoční: prosa "Victime paschali laudes" na místě hymnu v nešporách, které mají jen tři žalmy pro celou oktávu, stejně jako v týdnu svatodušním. Německé návody. Četné opravy mladší rukou upravují ritus zaznamenaný hlavním písařem do podoby závazné pro dominikánský řád.]

(c) 85r-87v: Dedicatio ecclesiae vel etiam altaris.

(d) 87v-95r: De Corpore Christi.

[Celé oficium (zde i s částí nokturální) jednak upravované mladší rukou, která prováděla opravy v oddílech předchozích, jednak doplňované dalšími kurzivními přípisky]

(e) 95r-101v: De s. Affra.

[S hymnem "Gaude civitas Augusta". Zařazení tohoto officia naznačuje, že Diurnale sloužilo potřebám ženského kláštera.]

(f) 101v-102r: Benedictiones lectionum de beata Virgine Maria.

(g) 102r-164v: Proprium sanctorum.

[Nadepsáno: "Incipit diurnale de sanctis". Zařazena všechna typická officia dominikánská, na konci (po sv. Kateřině) celé officium sv. Alžběty i s nokturální součástí, v kalendářním pořadu sanktorálu vynechané, což rovněž svědčí pro ženský klášter.]

(h) 164v-190v: Commune sanctorum.

[Zde officia v celku i s nokturálními součástmi.]

(i) 190v-192v: "Sabbato officium de beata Virgine."

[Pouze tři lekce s responsoriemi a několik dvojic antifon pro různá období církevního roku.]

(k) 192v-200v: De festo undecim milia virginum.

[Historie původně ve znění breviáře cisterciáckého s dalšími úpravami mladších rukou na podobu odpovídající ritu dominikánskému. Officium celé, ne pouze diurnum.]

(l) 201r-239v: Psalmi ad vesperas horasque minores per hebdomadam.

[Žaltář a další listy až do folia 280 byly přivázány k jinému diurnálu z jiného kodexu. Žaltář proto obsahově nedostačuje a v ostatních oddílech této části se místy opakuje to, co už bylo v diurnálu zařazeno.]

(m) 239v-245v: De s. Dominico officium votivum.

[Historie jakou má sanktorál, ale i s matutinem.]

(n) 245v-247v: "De beate(!) Virgine in sabatis(!)".

[Officium jako výše na ff. 190v-192v, ale zde celé.]

(o) 247v-258r: Psalmi graduales.

[Bez titulu.]

(p) 248r-280v: Supplementa ad officia de B.V. Maria.

(q) 281r-293v: Supplementum pro festis serius receptis.

[Tento na papíru psaný přídavek ke kodexu je mladšího původu než doplňky a opravy v kalendáři a v ostatních částech původního diurnálu. Mimo jiné je zde officium "In Translacione s. Thome Aquitanis" a pro svátky domácích patronů officium "In festo s. Ludmille" (ff. 292r-293v) a pouhé orace pro sv. Prokopa a sv. Václava. Na fol. 293v je v ozdobě uveden letopočet 1477.]

(r) 293v-297v: Aliud complementum.

[Psáno několika písařskýma rukama, mezi nimi i rukou, která opravovala a doplňovala kalendarium a diurnale. Zde teprve officium o svátku Tomáše Aquinského, z domácích patronů Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a Pěti bratří.]

Textová jednotka


Vnější popis

Psací látka

Pergamen a papír

Rozsah: 297 ff. ( Rozměry: 17 × 12 cm )

Popis výzdoby

Výzdoba :

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží zdobenou slepotiskem, gotická spona.

Doplňková informace

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F., Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln 1994

Pokorný, F., Dominikánský breviář pro moravský ženský klášter, StR 11 (1972), 135-151.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 298 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ]
Zadní předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu