Breviarium Ordinis Praedicatorum per circulum anni
sign. M I 186
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Bibliografický popis

Uložení

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M I 186

Záhlaví

Titul: Breviarium Ordinis Praedicatorum per circulum anni

Autor:

Jazyk textu: latinsky

Poznámka: Dřívější vlastník: (2r) "Societatis Iesu Brunae"

Datace: 1. pol. 14. st.

Rozpis obsahu

Přehled

(a) 1r-6v: Calendarium.

[Kalendář se svátky dominikánského řádu (včetně Tomáše Akvinského) je mladší než sanktorále. Řada svátků vymazána, což platí i o svátcích českých patronů sv. Vojtěcha, Václava a Ludmily; svátek Cyrila a Metoděje připsán později.]

(b) 7r-146r: Proprium de tempore.

[V tom 7r-8r: Rubricae generales. Dominikánský ritus podle Correctoria Humberta de Romanis z r. 1255 s restrikcemi v lekcích: o feriích odkazy do bible - "qui non habent biblias, possunt repetere per ferias lecciones dominicales prenotatas" Officium pro svátek Božího Těla není dosud zařazeno (viz dále oddíl f).]

146r-150v: "In dedicacione ecclesie" et "In anniversario eiusdem".

(c) 151r-227v: Proprium sanctorum.

[V tom 151r-154r: Rubricae generales. Ve vlastním textu sanktorálu, do něhož jsou pojaty i konkomitantní svátky vánoční, jsou dnešní ff. 188-189 náhradou za ztracené listy, ale nenahrazují plně mezeru touto ztrátou vzniklou, takže nedokončené officium na svátek Jana a Pavla přechází do středu formuláře svátku Petra a Pavla. Z officií pro dominikánské světce chybí ještě officium svátku Tomáše Akvinského, zemští patroni čeští a moravští chybějí zcela. Na konci připojen kurzívní dodatek svátku sv. Doroty. Oddíly (b) i (c) psané jediným písařem jsou vyzdobeny kreslenými červenými a modrými iniciálkami a verzálkami.]

(d) 228r-246r: "Incipit officium in Communi sanctorum" etc.

[Tímto oddílem začíná mladší část kodexu, psaná různýma rukama.]

(e) 246v-248r: Officium b. Mariae Virginis sabbato.

[Pouze pro období "post octavam Epiphanie usque ad Septuagesimam".]

(f) 248v-253r: "In festo Corporis Christi".

[Viz pozn. u oddílu (b). Dodatečné zařazení tohoto officia ukazuje, že původní jádro kodexu (oddíly b a c) vzniklo před rozšířením tohoto svátku, někdy na počátku 14. st. nebo o něco dříve.]

(g) 253v-258v: Officium de s. Thoma Aquinato.

[Zařazení officia o sv. Tomáši Akvinském (kanonizován 1323) určuje pro mladší část kodexu (od Commune sanctorum dále) terminus a quo jejího vzniku. Na zbývajícím prázdném místě fol. 258 letopočty 1447-1458, každý s nedělní literou pro martyrologium. Na zadním přídeští z papírového listu breviáře zkoušky písma latinské i německé. V tom: " Mein Martha pit got fur mich. Mein lieb schwester Anna pit got fur mich, ein Aue Maria. Amen." Stejnou rukou je i přípisek na fol. 257v: "O heyliger mein vater sand Thoman pitt gott für mich arme sunderin." Tyto mladší přípisky ukazují, že breviáře bylo používáno v ženském klášteře. Podle dohadu F. Pokorného jde o brněnský klášter augustiniánek (tzv. Herburgy), který se později stal sídlem jezuitů. Herburgy postupně převzaly dominikánské zřízení i ritus.]

Textová jednotka


Vnější popis

Psací látka

Pergamen

Rozsah: 258 ff. ( Rozměry: 17 × 11 cm )

Popis výzdoby

Výzdoba :

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží.

Doplňková informace

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F., Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln 1994

Pokorný, F., Dominikánský breviář pro moravský ženský klášter, StR 11 (1972), 135-151.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 261 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu