Bible, Starý zákon - zlomky
sign. M I 502
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Bibliografický popis

Uložení

Země: Česko

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M I 502

Záhlaví

Titul: Bible, Starý zákon - zlomky

Místo vzniku: Čechy

Jazyk textu: česky

Datace: druhá polovina 15. století

Rozpis obsahu

Textová jednotka


Rozsah: ir-iv

Regest: List z latinského homiletického rukopisu

Titul: Fragmenta sermonum De s. Laurentio, De Assumptione beate Virginis

Jazyk textu: latinsky


Textová jednotka


Rozsah: 1r

Regest: Poznámky ke kázání


Textová jednotka


Rozsah: 1v

Regest: Zkoušky písma


Textová jednotka


Rozsah: 2r-9v

Titul: Alegorický text z biblických citátů

Incipit: Spálil oheň s nebe sto mužóv k rčení Eliáše proroka. 1. k 4. Krále[!] Srdce královo jest v rukou božích a k čemužkolivěk bude chtieti, nakloní je (Př 21,1) Ztrnutie a divné věci staly sú se v zemi. 5,9. Prorokovali prorokové lež a kněžie poplesovachu rukama a lid mój miloval jest takové věci. (5,9)

Explicit: Střiebra, Judas poslal do Jeruzaléma dva tisíce hřiven střiebra obětovati za zbité v boji k. 9

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 9v-10v

Titul: Abecední rejstřík k předchozímu textu

Poznámka: V rejstříku jsou seřazena slova, která jsou v textu oddílu zdůrazněna nápadně větším písmem. Nejsou to vždy začáteční slova jednotlivých citátů. V počátečních větách reprodukovaných v popise jsou to slova: Spálil - Krále - Ztrnu - Prorokovali.

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 11r

Regest: Překlady několika jednotlivých vět z knih Ecclesiastes, Ecclesiasticus a z Knih Přísloví

Incipit: Boha bojieciemu nic se zlého ||| při jeho pokušení Bóh jeho zachovává i vyprostí jej od zlé příhody. 3 Ecclesiasticus

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 17v

Regest: Šest řádků ciferných citací z různých biblických knih


Textová jednotka


Rozsah: 18r-47r

Titul: Kniha Přísloví

Poznámka: Kniha Přísloví od kap. 11,27 do konce.

Incipit: na úsvitě kdo hledá dobroty

Explicit: a chvalte ji v branách skutci její. Amen.

Poznámka: Navazuje na text oddílu na ff. 98r-111v, s nímž tvoří textově neporušený celek.

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 47r-63r

Titul: Ecclesiastes

Rubrika: Počínají se slova Ekleziastes. Kapitola prvá.

Incipit: Slova Ekleziastes, syna Davidova, krále jeruzalémského. Marnost marnosti

Explicit: leč buď dobré, leč buď zlé

Rubrika: A tak konec

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 66r-95v

Titul: Kniha Moudrosti

Incipit: Tyto knihy Filo, žid tak řečený, velký mudřes(!)

Rubrika: Prvá kapitula múdrosti

Incipit: Milujte pravdu

Explicit: na každém miestě stojte podle něho. Amen etc.

Rubrika: A tak konec staň se dobrý

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 98r-111v

Titul: Kniha Přísloví

Poznámka: Pokračuje textem na ff. 18r-47r.

Rubrika: Pověsti Šalamúnovy

Incipit: Pověsti Šalamúnovy, syna Davidova krále izraelského, k umění múdrosti i kázni

Explicit: ale požehnáme bude těch, ktož prodávají. Dobře povstane |||

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 112r-194v

Titul: Ecclesiaticus

Rubrika: Prvá kapitola Ekleziastykus

Incipit: Velká múdrost od Pána Boha jest

Explicit: a dá vám odplatu v svém času. Amen. Staň se.

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 195r

Titul: Žalmy

Regest: Začátky žalmů 1, 14, 47, 110, 50, 68 (69) a 98.

Incipit: Blažený muž, který jest neodšiel v radě nemilostivých

Explicit: Zpievajte Hospodinu pieseň novú, neboť jest učinil divy

Rubrika: A tak dál, tak jest psáno, to vše jest k utěšení každému kajíciemu

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 208r-223v

Titul: Biblické autority k věroučným otázkám

Rubrika: De uno Deo

Poznámka: Lat. rubrika nad textem.

Rubrika: O jednom Bohu v knihách Mojžiešových, Exodu XXXI kapitole

Incipit: Nebudeš mieti bohóv cizích

Rubrika: 210r Tuto již o přiebytku božiem ve čtení sv. Matouše

Rubrika: O tom, že Kristus jest v nebi

Explicit: jenž jest na pravici Boha Otce etc.

Poznámka: Začátky jednotlivých odstavců:

Rubrika: 211r Tuto pak o přiebytku božiem, kde Pán Bóh přebývá zde na světě, že v svých věrných

Rubrika: 212r Tuto proti kněžím i jiným všem, ješto zakládají vieru v vidomých věcech

Rubrika: 213r Tuto proti všem, jež bránic čísti v zákoně božiem

Rubrika: 216v Tuto již, že máme věřiti v Pána Krysta a tak, že je Kristus Bůh

Rubrika: 219r Tuto proti ustanovením i nálezkóm lidským

Rubrika: 222v Tuto o trpělivosti, že mají spravedliví trpěliví býti

Poznámka: Na horních okrajích rubriky nejprve latinské, pak české.


Textová jednotka


Rozsah: 224r-276r

Titul: Kniha Job

Rubrika: Job prvá

Incipit: Bieše muž v té zemi, ješto slove Hus

Explicit: i umřel jest stár sa a plný dnóv. Amen.

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 276r

Incipit: Budiž nám také milostiv, milý Pane, abychom se také mohli dostati do tohoto rozkošného bohatstvie života i věčného královstvie amen. Milý Otče, račiž nám zde tobě čistým srdcem slúžiti a rač z své milosti nás k tomu zpósobiti, zde tvú vuoli vždycky plniti a s tebú spolu se na věky radovati. Amen.

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 282r-285r

Titul: Začátky vybraných žalmů a kantik

Rubrika: Tento žalm učinil Aggeus

Incipit: Blažený muž, ješto se bojí Hospodina

Rubrika: 284v Tuto pieseň zpievali tři pacholíkové v ohni

Incipit: Poděkujte Hospodinu všechna diela Hospodinova

Rubrika: Tuto chválu učinil sv. Augustin a sv. Ambrož

Incipit: Te Deum Laudamus, tě Boha chválíme, tobě všichni.

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 285r

Titul: Symbolum Athanasianum

Rubrika: Tuto vieru učinil Anastasius u vieře křesťanské

Incipit: Kto koli chce spasen býti

Explicit: bezpochyby na věky nezahyne

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 285v-290v

Titul: Výpisky

Incipit: Čím si větčí, ponižuj se menšem [!] a nalezneš před Bohem milost

Explicit: Ale mezi těmi, ktož mysle o božiem zákoně, ustavičen buď

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 296v-299v

Rubrika: Textové

Incipit: Neb sú nezhynula milosrdenstvie jeho

Poznámka: Žalmy passim:

Incipit: Částka má je Pán Bóh" (Žalm 72,26)

Incipit: Když zlý laje ďáblu

Explicit: ale mlčivý a smyslný uctěn bude (Eccl 21,30-31)

Jazyk textu: česky

Vnější popis

Forma

Kodex, kniha, rukopis.

Psací látka

Papír, pergamen.

Rozsah: I + 299 + I ff. ( Rozměry: 10,5 cm 7 cm )

Kolace

Původní skladba rukopisu porušena: text na ff. 98r-111v by měl být zařazen před textem na ff. 18r-47r, se kterým tvoří jeden celek.

Písmo

Písař :

Celý rukopis psán jedním písařem.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené světlou usní, bez spon a kování. Na hřbetě nápis: Boemisch .

Historie dokumentu

Vznik

Čechy.

Doplňková informace

Informace o správě dokumentu

Historie popisu dokumentu

Zdroj

Zpracováno podle katalogu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci.

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F. Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschsftlichen Staatsbibliothek von Olmütz č. 170

Tille, V. Seznam českých rukopisů c. k. studijní knihovny v Olomúci Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 4


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 299 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ]
Zadní předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu