Biblia latina Veteris et Novi Testamenti
sign. M I 716
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M I 716

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Biblia latina Veteris et Novi Testamenti

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

40. léta XV. století

Materiál

pergamen

Rozměry

24 x 16 cm

Rozsah

I + 517 (recte 523) + I ff., ff. 37, 47, 99, 174, 202, 319 bis, fol. 109 ter, ff. 63 a 299 chybějí

Iluminace

Ornamentika výzdoby rukopisu je tvořena monochromními akanty v dřících iniciál, jejichž pozadí je pokryto dekorativní tapetou. Iniciály jsou většinou zasazeny do zlatého rámce. Akanty vybíhající z iniciál se ovíjejí kolem svislých zlatých žerdí s koulemi, které v horní a dolní části přecházejí do rozvilin s květy, plody a zlatými koulemi, případně akantovými výhonky se zlatými kapkami. Menší iniciály jsou zlaté na modrém pozadí pokrytém dekorativní tapetou (např. f. 348v, 358r, 361r, 362v, 366r, 371r, 374v, 375r, 376r, 400r). Od fol. 500r se mění rukopis písaře i styl výzdoby iniciál, převažují filigránové iniciály s ornamentem typu fleuronné (506r, 511r, 511v, 513v, 516r, 517v).

Figurální výzdoba - iniciály dosahují rozměru 28 x 28 mm, pokud není uvedeno jinak:

5v: H(ec sunt) - Modlící se Mojžíš

22v: V(ocavit) - Modlící se Mojžíš

34r: L(ocutusque) - Modlící se Mojžíš

74v: P(ost mortem) - Mojžíš a Jozue

85r: v borduře zelenomodrý papoušek

139r: A(dam) - Mojžíš

139r: v borduře pták a trávník s květinami

179r: T(obias) - slepý Tóbijáš

183r: A(rfaxat) - Judita s hlavou Holofernovou

188v: I(n diebus) - královna Ester

205v: B(eatus) - král David žalmista

212v: D(ominus) - modlící se král David

217r: D(ixi) - král David

221v: D(ixit) - blázen s kyjem

226r: S(alvum) - Davidovo pokání

231v: E(xultate) - král David se zlatými zvonci v rukou

236v: C(antate) - zpívající klerikové

242r: D(ixit) - trůnící Kristus

262r: V(erba) - král Šalamoun s mečem

301v: V(erba) - prorok Jeremjáš s knihou

349v: v borduře pestrobarevný pták

358v: V(erba) - prorok Ozeáš

361v: V(erba) - prorok Jóel

362v: V(erba) - prorok Ámos jako pastýř s ovečkami

365r: V(isio) - prorok Abdijáš se svitkem

365v: E(t factum) - prorok Jonáš s knihou

366r: V(erba) - prorok Micheáš s knihou

368r: O(nus) - prorok Nahum s knihou

368v: O(nus) - prorok Abakuk s knihou

369v: V(erba) - prorok Sofonjáš

370v: I(n anno) - prorok Ageus (35 x 13 mm)

371v: I(n mense) - prorok Zacharjáš (40 x 12 mm)

400v: L(iber) - evangelista Matouš s knihou

415r: I(nitium) - evangelista Marek (40 x 12 mm)

439r: I - evangelista Jan

450v: P(aulus) - modlící se sv. Pavel

456v: P(aulus) - sv. Pavel s knihou

462r: P(aulus) - modlící se sv. Pavel

463v: P(aulus) - sv. Pavel

464r: P(aulus) - polopostava sv. Pavla

466v: P(aulus) - sv. Pavel s dopisem

467v: P(aulus) - sv. Pavel

467v: M(ultiphariam) - sv. Pavel s dopisem

472r: P(rimum) - sedící apoštol

487v: I - stojící apoštol s nimbem (kresba tužkou)

489r: P(etrus) - polopostava sv. Petra

491v: Q(uod) - sedící sv. Jan

493v: A(pokalypsis) - sv. Jan s textem Apokalypsy

Ornamentální iniciály:

48v: H

64r: V

64v: E

85r: I

86v: V

87r: F

101r: F

111r: E

125v: P

138v: S

167v: E

173v: E

183r: A

188v: L

193v: C

194r: V

198v: E

204r: I

253v: A

280v: N, I

301r: I

323r: E

327v: E

238r: E

348v: D

349v: A

358r: N

361r: S

362v: A

369v: S

375r: O

376v: E

390r: F

438v: N

462r: P

465v: P

490v: S

500r: A

Poznámky

Vazba: světlá kůže na dřevěných deskách, zdobeno slepotiskem, dochováno 1 kování přezky.

Psáno dvěma písaři.

Ztráty počátečních listů a listů za dnešními ff. 149, 163, 253, 263, 280, 423, 460, 517.

Dřívější vlastník - na fol. 1r: Loci Capucinorum Olomucii in Moravia.

Základní informace

Zpracováno ve spolupráci s Mgr. Janou Hrbáčovou podle údajů v soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci.

Rozpis obsahu

1r-499v: Biblia Veteris et Novi Testamenti

1r-400r: Vetus Testamentum

400r-499v: Novum Testamentum

Text psán ve dvou sloupcích. Kvůli ztrátě listů chybí začátek až do Gen. 41,36, dále souvislé texty mezi I Par 28,9 - II Par. 1,14; II Par 36,3 - Esdrae 1,7; Prov. konec prologu - Prov. 3,32; Eccl. 7,3 - Eccli. 2,1 (včetně Cant. a Sap.); Is. Konec Argum. - Is. 2,15; Mc. 15,37 - Lc. 1,21; I Cor. 15,6 - Coloss. 1,19 (včetně II Cor., Ephes., Philip.); I Ioan. 5,12 - Apoc. Prol.

Actus Apostolorum následují až za Pavlovými listy, mezi nimiž je zařazena také Epistola ad Laodicenses.

500r-517v: Expositiones verborum ac nominum hebraicorum in Biblia ordine aplphabetico (Aaz- Iamuel)

Psáno jiným písařem, ve třech sloupcích.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 87%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: BetterLight DCS 4.2

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP020319BL.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tištěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do všech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlišení: 337 DPI, komprese 10

Normal: rozlišení: 135 DPI, komprese 10

Preview: rozlišení: 48 DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 12 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 523 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
3xx: [ 301 ] [ 311 ] [ 321 ] [ 331 ] [ 341 ] [ 351 ] [ 361 ] [ 371 ] [ 381 ] [ 391 ]
4xx: [ 401 ] [ 411 ] [ 421 ] [ 431 ] [ 441 ] [ 451 ] [ 461 ] [ 471 ] [ 481 ] [ 491 ]
5xx: [ 501 ] [ 511 ] [ 521 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ]
Zadní předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu