Postila studentů
sign. M II 135
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Bibliografický popis

Uložení

Země: Česko

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M II 135

Záhlaví

Titul: Postila studentů

Autor: Konrad Waldhauser

Místo vzniku: Čechy

Datace: 1. polovina 15. století

Rozpis obsahu

Textová jednotka


Rozsah: 1r-56r

Titul: Auctoritates Patrum latine et bohemice

Incipit: Deus est causa omnium rerum et esse. Buoh je počátek všech věcí a bytí.

Incipit: Bernhardus dicit: Si Maria humilis non fuisset

Explicit: et post partum inviolata permaneat etc. Amen.

Incipit: By Maria pokorná nebyla

Explicit: a po porodu neporušená by ostala. Amen. Amen.


Textová jednotka


Rozsah: 56r-126v

Autor: Konrád Waldhauser

Titul: Postila studentů sv. university pražské, zlomek letní části v českém zpracování

Rubrika: Item sequitur sermo in die Pasche

Incipit: Et dicit etc. etc. Maria Magdalene et Maria Iacobi et Salomee emerunt aromata, ut venientes ungerent Iesum. Marci XVI0 (1). Dnes jest den, jenž učinil Buoh nade všechny jiné

Rubrika: 57v Sequitur thema

Incipit: Pamatovali smě jeho umučenie nevinné za dvě neděli

Rubrika: 124r Dominica XI

Incipit: Dixit autem Iesus ad quosdam, qui in se confídebant. Luce XV° (recte 18,9). Když to Salomon, jakož sté slyšali

Rubrika: Dominica XII

Incipit: 125r Exiens Iesus a finibus Tyri venit per Sidonem ad mare Galilee inter medios (fines) Decapoleos. Marci VIo (31). Když to Salomon, jakož sté slyšali, připravoval naše srdce ku přijetí múdrosti

Explicit: Ačkolivěk to čtenie jest o jednom němém, však jich viece uzdraveno. Ale mezi |||

Jazyk textu: česky

Poznámka: Neúplné. Obsahem jsou nedělní kázání od neděle velikonoční do neděle 12. po sv. Trojici. Vydal František Šimek, Staročeské zpracování postily studentů svaté university Pražské Konráda Waldhausera; Sbírka pramenů českého hnutí náboženského 14. a 15. století; sv. 20, Praha 1947. Tam v předmluvě str. VII-VIII starší literatura, viz též Petrů, Z rukopisných sbírek s. 49-50. F. M. Bartoš, Hus, str. 122 d., měl za pravděpodobné autorství Husovo, ale Bartoš-Spunar č. 328 počítají mezi spisy sporné.

Literatura

Staročeské zpracování postily studentů svaté university Pražské Konráda Waldhausera František Šimek Sbírka pramenů českého hnutí náboženského 14. a 15. století 20

Petrů, E. Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci s. 49-50

Bartoš, F. M. - Spunar, P. Soupis pramenů k literární činnosti M. J. Husa a M. Jeronýma Pražského č. 328


Textová jednotka


Rozsah: 131r-154r

Titul: O počátku našeho spasení

Incipit: Podlé starých mudrcóv pověděnie, což jest na světě lidí bylo ... Protož já neduostojný jak (131v) sem se snažil na to dielo počev psáti podlé čtyř svatých i jiných mnohých svatých učedlníkóv i mistróv podlé pravdy a viery křesťanství o počátku našeho spasenie. Svatý Jeroným nalezl psáno

Incipit: 153v A když jeho křtu ten rok minul, tehda jakž řečeno, syn boží na svatbu jest byl pozván

Explicit: a tu několika dny byvše šli do města Nazaretha a tu sú zóstali

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 154r-155r

Titul: Výklad na Otčenáš

Incipit: Otče náš. Tu jest otázanie, proč tu modlitbu chtěl Pán Bóh počieti od Otce

Explicit: Jehožto královstvie nebeského rač nám dopomoci, tvorce všemohúcí Hospodine. Rcemyž všichni amen, amen, amen

Rubrika: A tak se milá bratřie, dokonává výklad na páteř, rozumnie etc.

Poznámka: Za explicitem přípisek: " 0 milý Pane, smiluj se nad námi amen. "

Jazyk textu: česky


Textová jednotka


Rozsah: 155v-156r

Titul: Zlé dny v roce

Incipit: Znamenaj, že v každém roce jsú dva a čtyřidcieti dny zlých a varuj se jich

Kolofon: a za písaře pros milého Boha i jeho předrahý matky pany Marije etc.

Jazyk textu: česky

Poznámka: Pod názvem "Dies nefasti" vydal Al. Müller, Archiv für slavische Philologie 2 (1877), 715-716. Na fol. 156r písař vynechal měsíce červen a červenec.

Literatura

Al. Müller Dies nefasti Archiv für slavische Philologie 2 s. 715-716


Textová jednotka


Rozsah: 156v

Incipit: Kdež ji hledám, tu ji nemám, a kdež ji mám, tu ji nedbám. Víra, věrné myšlení, toť mě oklamalo; mnělať jsem vieru kdežť ji není, poručím to Pánu Bohu. Ten sám vládne sirobú, smutkem i útěchu.

Jazyk textu: česky

Poznámka: Na foliu 156 také zkoušky písma.

Vnější popis

Forma

Kodex, kniha, rukopis.

Psací látka

Filigrán :

Italský papír s filigránem Briquet 15.661 (Vicenza 1420).

Rozsah: I + 156 + I ff. ( Rozměry: 29,5 cm 22 cm )

Kolace

Kodex převázán, původní skladba porušena.

Písmo

Písař :

Jeden hlavní písař (okolo r. 1400) a přípisky.

Popis vazby

Vazba

Vazba: polokožená novodobá (19. st.). Na horní straně hřbetu v červeném rámci zlacený nápis " COLLECTANEUM SELECTARUM SENTENTIARUM ". Na spodní straně hřbetu papírový štítek s částí dřívější signatury " d 7 " (celá sign. "II d 7").

Historie dokumentu

Vznik

Čechy.

Provenience

Dřívější vlastník - klášter kartuziánů v Dolanech : na fol. 31r a jinou rukou na fol. 151v a 155r pod textem připsáno " Iste liber est fratrum Carthusiensium de Dolano ". Na spodní straně hřbetu papírový štítek s částí dřívější signatury " d 7 " (celá sign. "II d 7").

Doplňková informace

Informace o správě dokumentu

Historie popisu dokumentu

Zdroj

Zpracováno podle soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci.

Literatura

Boháček, F. - Čáda, M. Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz

Petrů, E. Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 156 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ]
Zadní předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu