[Feriae Christiano-Bacchanales item Feria quarta Cinerum serio-poenitentialis]
sign. M II 236
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M II 236

Místo uložení

Vědecká knihovna, Bezručova 2, Olomouc

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

[Feriae Christiano-Bacchanales item Feria quarta Cinerum serio-poenitentialis]

Autor

Christianus Godefridus Hirschmentzel

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

17. století (poslední třetina) - 1702

Materiál

papír

Rozměry

32 x 20 cm

Rozsah

233 (recte 262) pp., p. 28 chybí, pp. 37, 131, 135, 137, 139, 159, 165, 171, 233 ter, pp. 18, 187 a 191 quinquies (většinou jde o vevázané tisky menšího formátu)

Iluminace

9: (a) pohled na Velehrad shůry, na nebi po stranách kříže stojí vlevo sv. Cyril, za ním postava knížete Vladislava Jindřicha(?) a postavy 4 mnichů, vpravo sv. Metoděj a též 4 mniši, níže uprostřed dva andělé nesou portrét markraběte Vladislava, obtočený páskou s textem "Wladislaus marchio Moraviae, fundator monasterii Wellehradensis ordinis Cisterciensis", a krále Přemysla Otakara I. s textem "Premisel Ottogarus III. Rex Bohemiae, secundarius fundator Wellehradensis"

181:.

37 bis: (b) poprsí sv. Kristiána, opata z Lekna u Hnězdna, biskupa v Chelmnu, + 1245; vlevo nahoře otevřená kniha s písmeny "I[esus] N[azarenus] R[ex] I[udaeorum]", pozadí vyplněno paprsky svatozáře; oválný obraz obtočen opisem: "Sancto Christiano (cuius natalis IV. Decembris recolitur) sacri ordinis Cisterciensis monacho fundatori et episcopo ecclesiae Kelmensis, apostolo Lubaviae, patrono suo colendissimo. D[ominus] D[ominus] F[rater] C[hristianus] H[irschmentzel]"

159 bis:

54: (c) Vůl stojící u čtenářského pultíku čte knihu; 4 × 5 cm.

54: (d) Osel učitelem; hýkající zvíře, oděno talárem, stojí na zadních za katedrou, ukazuje v rozevřené knize, na hleznu má měšec s nápisem "Geld"

117: (e) Císař Ferdinand III.; poprsí, v kartuši pod oválným portrétem nápis: "Ferdinandus III. Dei gratia Romanorum imperator Semper Augustus // Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. rex, // archidux Austriae, dux Burgundiae, Styriae // Carintiae, Carniolae et Wirtembergae, Comes // Tyr et Goritiae."

118: (f) Císařovna Eleonora; poprsí, v kartuši pod oválným portrétem nápis: "Serenissima et augustissima domina // domina Eleonora Gonzaga, ducissa // Mantuae, Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae // et Bohemiae regina."

131 bis: (g) Hlava Ježíše s trnovou korunou a zářícím srdcem; oválný obraz obtočen opisem: "Haec mea sublimis interim philosophia: scire Iesum et hunc crucifixum. Haec meditari dixi sapientiam: in his iustitiae perfectionem mihi constitui. Sancti Bernardi Sermo 43 in Canticum canticorum"

137 bis:

134: (h) Sv. Cyril a Metoděj na Velehradě; vlevo Cyril v pluviálu s pektorálem, v pravé ruce drží křížovou berlu, v levé potom knihu s monogramem I.N.R.I. na apertuře; vpravo Metoděj oděný v kasuli, předloktím levé ruky si přidržuje u těla křížovou berlu, oba světci mají na hlavách mitru se svatozáří; mezi postavami v pozadí je obraz velehradské baziliky; zbytek pozadí vyplněn obrazem krajiny; v dolní části oválného obrazu je nápis "Sanctis Cyrillo et Methudio, Gazariae, Bul//gariae, Slavoniae, Dalmaetiae, Moraviae, Bo//hemiae etc. apostolis, archiepiscopis Wel//lehradensibus"

184:

137 bis: Totéž, co pod g)

139 bis: (j) Sv. Bernard z Clairvaux a arma Christi, v pozadí u paty kmene stromu přenosný úl, vlevo budovy kláštera; oválný obraz obtočen opisem: "Fasciculus myrrhae dilectus meus, mihi inter ubera mea commorabitur. Canticum canticorum I. [v. 12] Sancto Bernardo. D[ominus] D[ominus] F[rater] C[hristianus] H[irschmentzel]", v rozích znaky klášterů: Citeaux, Clairvaux, Morimond, Velehrad; 9 × 6,5 cm. Další otisk na p.

165 bis: a

171 bis:

159 bis: (k) Totéž, co pod b).

165 bis: (l) Totéž, co pod j).

171 bis: (m) Totéž, co pod j).

176: (n) Theses ex universa Theologia Illustrissimo ac excellentissimo domino domino Francisco Carolo Comiti Liebsteinsky de Kolowrath... dicatae, quas sub regimine reverendissimi et amplissimi domini domini. Bartholomaei praesulis Welehradensis Pragae propugnandas suscepit Frater Christianus Godefridus Hirsmentzel...; pohled na Velehrad, v pozadí vlevo Uh. Hradiště, vpravo Buchlov(?); na nebi uprostřed Boží oko, po stranách dva andělé hrají na šalmaje, z nástrojů vycházejí stužky s nápisy vlevo "Qui operatur iustitiam ipse exaltabitur. Ecclesiasticus. 20 [v. 30]" a vpravo "In unamquamque regionem praeposuit rectorem. Ecclesiasticus. 17 [v. 14]"

181: (o) Totéž co pod a)

188: (p) Scala in caelum. Vera humilitas; dvanáct stupňů pokory a pýchy podle traktátu sv. Bernarda De gradibus humilitatis, doprovozeno modlitbou za pokoru. V levé části mědiryt, znázorňující žebřík, vedoucí do nebes, mezi příčkami vepsáno dvanáct stupňů pokory podle řehole sv. Benedikta; nad žebříkem Boží oko, po stranách dva andělé, hrající na šalmaje, z nástrojů vycházejí stužky s nápisy, vlevo: "Humilia respicit in caelo et in terra. Psalmus 112 [v. 6]", vpravo: "Qui se humiliat, exaltabitur. Lucas 18 [v. 14]"

233 bis: (q) Crux Sancti Benedicti contra omnes diaboli artes; latinský kříž, sestavený z různých písmen, kombinace má mít ochranný účinek, 8 × 4 cm.

233 bis: (r) Crux Zachariae, episcopi Hierosolymitani, contra pestem; totéž vyobrazení jako u položky q), pouze jiná kombinace písmen.

Notace

Na pp.

93:,

170-172:,

174-175:,

187 bis-187 ter:,

190:.

Poznámky

Vazba původní, dřevěné desky potažené hnědou kůží se dvěma sponami.

Vevázány či vlepeny drobné tisky či jiné přídavné texty

a) p. 18 bis - 18 quinquies: Píseň nová o sv. Crhu a Strachotovi; tisk, 2 ff., 15 × 9 cm.

b) p. 135 bis - 135 ter: Záznam očitého svědka, popisující honosné uvítání tureckého vyslance ve Vídni v první polovině ledna neznámého roku; rkp., 1 f., 20 × 15 cm.

c) p. 178 - 179: Hirschmentzelův oslavný dopis Františku Karlovi Libštejnskému z Kolovrat, svému příznivci, v němž vykládá smysl znamení, vyobrazených v thesi (viz rytiny, položka n); tisk, datováno chronogramem 1668, 1 f., 30 × 18 cm.

d) p. 182 - 183: Votum fratris Christiani ad Sanctum Cyrillum et Methudium; Hirschmentzelova přímluva k světcům, oslavující jejich zásluhy; dvě básně o Velehradě; tisk, 1 f., 30 × 18 cm.

e) p. 187 bis - 187 quinquies: Interdum tuis interpone gaudia curis. Musica ex non musico; Hirschmentzelovou rukou psaná partitura; rkp., 2 f., 19,5 × 12 cm.

f) p. 191 bis - 191 quinquies: I.N.R.I. Crucifixi Domini amatoribus, pro strena Anni 1694. Intentiones, et oblationes, pro omni fidelis animae statu et necessitate efficacissimae; na poslední straně drobná oválná rytina, zpodobňující papeže, v jehož klíně sedí maličká postava krále, výraz nadřazenosti moci církevní nad světskou, 4 × 3 cm; tisk, 2 f., 15,5 × 9,5 cm.

Rozpis obsahu

6: [a] Stručná poznámka o soukromém charakteru knihy, jež není určena k publikaci a nepodléhá proto censuře.

7: [b] Titulní list: "Feriae Christiano-Bacchanales item Feria quarta Cinerum serio-poenitentialis, authore F. Christiano Hirschmentzel, ordinis Cisterciensis in Wellehrad. Ex operibus eiusdem authoris liber 16."

13-14: [c] Monitum Authoris. Autor se omlouvá čtenáři za žertovný obsah knihy a zčásti polemisuje s výrokem sv. Bernarda, vinícím žertující kněhy z rouhání.

15-16: [d] Praeludium. Bacchanalium vota quae? Vysvětlení, co jsou to bakchanálie, jak byly dříve rozšířeny po Evropě, avšak od křesťanů zavrženy. Přesto i dnes mnozí více pijí než žízní a takoví křesťané se mění v epikurejce. Nicméně i křesťanům je dovoleno jednou v roce se dobře a přitom bez mravní úhony poveselit.

17-18: [e] Prodromus Bacchanalium. Úvod k bakchanáliím, jaké tance se přitom tančí.

18 bis-18 quinquies: Píseň nová o sv. Crhu a Strachotovi; tisk, 2 ff., 15 × 9 cm.

19-52: [f] Feria prima Bacchi. Deductio Scripturistica extra formam pro dominica Quinquagesima. Převážně o tom, jak Venuše svou čarovnou mocí ohlupuje lidi, s uvedením výstražných příkladů jak z dob klasických, tak současných (např. p. 27: Tragoedia Bacchanalis; pp. 30 - 33: Miscellanea et monita poetica in id ipsum contra vitia Venerea - básnický výklad, čím jsou ženy nebezpečné mužům; p. 35: Aliud [Actus Bacchanalis] - příhoda z rodného Frýdku, jak se žert chlapce takřka obrátil ve smrt dívky; p. 39: české dvojverší rukou C "Amor, Cupido, těžce mne ranil, když mne Ježíše // milosti zbavil"

54-55: [g] Prologium in sequentem discursum. Asinus homines docens, et mysteria declarans. Pojednání o výroku sv. Bernarda, jenž nazval své posluchače osly, a pak se jich zeptal: Zdaž nejste dobytčetem, na něž vsedl Kristus? Tak i osel může učit učené.

56-93: [h] Feria secunda Bacchanalium. Bacchanale encomium asini. Eodem authore F. Christiano. P. 56 - 68: Obrana osla - různé země mají ve znacích různá zvířata, tak i Slezsko má svého osla, není důvod se posmívat oslu, věrnému služebníku Spasitele; p. 70 - 75: Exercitia Bacchanalia; p. 76 - 77: Ebrietas - žertovná báseň o následcích opilosti; p. 78 - 79: Allusio ab anseribus ad heluones(!); p. 80 - 81: Bacchi generatio. Larvae, heluonismi, saltus ac alii epicureismi puniuntur; p. 82 - 85: Studium Bacchanale sive Glossa locorum communium; p. 86 - 89: Delectus Bacchanalis uxoris in matrimonium; p. 90 - 93: Civis et rusticus concertant de melioritate conditionis suae. Různice měšťana a sedláka o předek jednoho každého povolání - česká báseň, v závěru partitura tří tanců, saltus civilis, rusticus et nobilis, ed. Zíbrt Č.: Český spor měšťana se sedlákem. Lumír 1896, č. 25, s. 299 - 300.

94-127: [i] Feria tertia. Consilium Bacchanale. Eodem authore F. Christiano. Pp. 106 - 107: Astus mulieris; pp. 108 - 111: Solatium Bacchistarum tabaca - příkré odsouzení tabakismu, v závěru rukou C verše: "Mrcha tabák, smolí kabát, činívá nám // v hlavě závrať. // Pokud nebylo tabáku, bývalo mnoho dobrých kabátů, // když pak nastal tabák, sotvakdo má dobrý // kabát."

128-165: [j] Exhortae XII pro pio et salutari quadragesima, imo totius vitae Christianae decursu. Pp. 128 - 129: Regnum caelorum vim patitur, et violenti diripiunt illud; pp. 132 - 133: Jeiunii vigor antiquus; pp. 136 - 137: Poenae in desidiosos in sacris; p. 138: Poenae in blasphemos; p. 139 - 143: Eucharistiae reverentia et poenitentiae sacramentalis vigor; p. 144 - 145: Templi et orationis reverentia; pp. 146 - 149: Hora est iam nos de somno surgere; pp. 150 - 152: Videte qualem charitatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nuncupemur, et simus; pp. 153 - 155: In bono progrediendum et perseverandum; pp. 156 - 158: Creatura rationalis non nisi in Creatore adaequate quiescere potest; pp. 159 - 161: Inquirentes Dominum non minuentur omni bono; pp. 162 - 165: In omnibus operibus tuis memorare novissima tua.

135 bis-135 ter: Záznam očitého svědka, popisující honosné uvítání tureckého vyslance ve Vídni v první polovině ledna neznámého roku; rkp., 1 f., 20 × 15 cm.

166-168: [k] Testamentum salutare. Modlitba a vyznání víry formou závěti.

170-190: [l] [De vallibus Wellehradensibus carmina V.] Pp. 170 - 171: Viator, Musica comite, ad sacras suas valles Cistercienes, inde ad colles aeternos tendit et conatur - píseň o 8 slokách, notováno; pp. 171 - 172: Chorus Turanensis ad Brunam viatori laete abiturienti luctuose valedicit, anno 1694 - 4 sloky, notováno; p. 173: Viator post continuatam viginti aliquot annis bonorum administrationem valles suas Wellehradenses veneratur, salutat et reinhabitat - 5 slok, nápěv u č. 1; p. 174 - 175: Valles Wellehradens(!) viatorem suum domesticum resalutant et amplexarunt. Authore R.P. Gregorio Šumický - 6 slok, notováno; p. 186: Anno 1698. Viator extremum vallibus Wellehradensibus dicit vale, et aeternos respicit colles - 5 slok, nápěv u č. 1; p. 186: Expliciunt Feriae Bacchanales, et quadragesimales. Ex operibus F. Christiani liber XVI.

178-179: Hirschmentzelův oslavný dopis Františku Karlovi Libštejnskému z Kolovrat, svému příznivci, v němž vykládá smysl znamení, vyobrazených v thesi (viz rytiny, položka n); tisk, datováno chronogramem 1668, 1 f., 30 × 18 cm.

182-183: Votum fratris Christiani ad Sanctum Cyrillum et Methudium; Hirschmentzelova přímluva k světcům, oslavující jejich zásluhy; dvě básně o Velehradě; tisk, 1 f., 30 × 18 cm.

187 bis-187 quinquies: Interdum tuis interpone gaudia curis. Musica ex non musico; Hirschmentzelovou rukou psaná partitura; rkp., 2 f., 19,5 × 12 cm.

190: [m] Latria, hyperdulia et dulia Wellehradensis. Píseň nová k Panu Bohu všechmohoucímu, k Matce Boží, k čtirnácti svatým orodovníkům, kterým ke cti oltáře a kapele jsou založené v hlavním kostele kláštera Velehradského... - 9 slok, notováno. (čes.)

191 bis-191 quinquies: I.N.R.I. Crucifixi Domini amatoribus, pro strena Anni 1694. Intentiones, et oblationes, pro omni fidelis animae statu et necessitate efficacissimae; na poslední straně drobná oválná rytina, zpodobňující papeže, v jehož klíně sedí maličká postava krále, výraz nadřazenosti moci církevní nad světskou, 4 × 3 cm; tisk, 2 f., 15,5 × 9,5 cm.

192-208: [n] Testamentum religiosi Cisterciensis quatuor temporibus.

209-230: [o] [Officia et orationes pro morituris et defunctis.] P. 209 - 210: Litania pro fidele agonizante; p. 211 - 212: Suffragia sanctorum in omnibus maxime extremis necessitatibus, sive Litania F. Christiani, ad suos apud Altissimum patronos, etiam pro felici agone - kromě sv. Christiana a Godefrida též Cyril a Metoděj; p. 213 - 215: Commendatio agonizantis; p. 216 - 222: Datur purgatorium post obitum; p. 224 - 225: Litaniae pro fidelibus defunctis; p. 226 - 228: Aliae efficacismae preces pro iisdem defunctis; p. 230: Devotio specialissime salutaris cuiusdam F. Christiani animam de purgatorio iuvandi, et eam in conspectu Dei pro se advocatam habendi.

232: Epilogus. (21. 3. 1702) Závěr, Hirschmentzel shrnuje své životní dílo, naříká a stěžuje si na závist a nepřátelství nejen vůči své osobě, s nímž se v klášteře setkával.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Special book scanner Cruse CS 145 B

Objektiv: SchneiderDigitar 120/5,6 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení, IR filtr, přídavné osvětlení s difuzním filtrem

Skenovací stěna: Cruse RGB 7078

Expozice: není definovaná

Využití CCD pole: 100%

Balance bílé: celoplošné barevné vyrovnání Cruse

Programy:

Snímání: CSx Cruse color scanner

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP030605CR 120p6-3-6-1.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tiŠtěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do vŠech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozliŠení: 350 DPI, komprese 10

Normal: rozlišení: 160 DPI, komprese 10

Preview: rozlišení: 24DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 8 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 262 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu