Archi-confraternitas Sacri Rosarii seu Causae huius sacri instituti in Bolatitz
sign. M II 239
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M II 239

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Archi-confraternitas Sacri Rosarii seu Causae huius sacri instituti in Bolatitz

Autor

Christianus Godefridus Hirschmentzel

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

poslední třetina 17. století - počátek 18. století

Materiál

papír

Rozměry

32 x 20 cm

Rozsah

II + 366 (recte 460) pp., p. 8, 10, 42, 46, 65, 84, 157, 162, 176, 244, 260, 300, 316, 326 ter, pp. 4, 6 quinquies, p. 192 septies, p. 366 undevicies, p. 342 tricies quinquies (většinou jde o vevázané rukopisné doplňky a tisky na lístcích menších rozměrů). Za p. 366 undevicies navíc vloženo 6 volných stran.

Prázdné strany: I, II, 1, 20, 28 - 29, 58, 66, 93 - 94, 100 - 106, 118, 142, 144, 156 - 161, 207 - 210, 217 - 220, 226 - 246, 261 - 296, 301 - 302, 306, 310 - 314, 334 - 337, 355 - 364.

Iluminace

Vevázány či vlepeny četné rytiny vesměs zhotovené na Hirschmentzelovu objednávku (označeny zkratkou D.D.F.C.H.):

8 bis: (a) Sv. Bernard z Clairvaux a arma Christi, v pozadí u paty stromu přenosný úl, vlevo budovy kláštera; oválný obraz obtočen opisem: "Fasciculus myrrhae dilectus meus, mihi inter ubera mea commorabitur. Canticum I. [v. 12] Sancto Bernardo. D[ominus] D[ominus] F[rater] C[hristianus] H[irschmentzel]", v rozích znaky klášterů: Citeaux, Clairvaux, Morimond, Velehrad; 9 × 6,5 cm. Další otisk na p.

176 bis:.

10 bis: (b) sv. Kristián, opat z Lekna u Hnězdna, biskup v Chelmnu, + 1245, znázorněno poprsí oděné mozetou; vlevo nahoře ve volném prostoru otevřená kniha, na apertuře písmena "INRI"

314:.

42 bis: (c) Scala in caelum, rytina tatáž, jako u i), ale bez okolního textu.

46 bis: (d) Hlava Ježíše s trnovou korunou a zářícím srdcem; oválný obraz obtočen opisem: "Haec mea sublimis interim philosophia: scire Iesum et hunc crucifixum. Haec meditari dixi sapientiam: in his iustitiae perfectionem mihi constitui. Sanctus Bernardus Sermo 43 in Canticum canticorum"

84 bis: (e) Theses ex universa Theologia Illustrissimo ac excellentissimo domino domino Francisco Carolo Comiti Liebsteinsky de Kolowrath... dicatae, quas sub regimine reverendissimi et amplissimi domini domini Bartholomaei praesulis Welehradensis Pragae propugnandas suscepit Frater Christianus Godefridus Hirsmentzel...; pohled na Velehrad, v pozadí vlevo Uherské Hradiště, vpravo Buchlov(?); na nebi uprostřed Boží oko, po stranách dva andělé hrají na šalmaje, z nástrojů vycházejí stužky s nápisy vlevo "Qui operatur iustitiam ipse exaltabitur. Ecclesiasticus 20 [v. 30]" a vpravo "In unamquamque regionem praeposuit rectorem. Ecclesiasticus 17 [v. 14]"

162 bis: (f) pohled na Velehrad šikmo shůry; na nebi po stranách kříže stojí vlevo sv. Cyril, za ním postava knížete Vladislava Jindřicha(?) a postavy 4 mnichů, vpravo sv. Metoděj a též 4 mniši, níže uprostřed dva andělé nesou oválné portréty, vlevo markraběte Vladislava, obtočený páskou s textem "Wladislaus marchio Moraviae, fundator monasterii Wellehradensis ordinis Cisterciensis", vpravo krále Přemysla Otakara I. s textem "Premisel Ottogarus III. Rex Bohemiae, secundarius fundator Wellehradensis"

176 bis: (g) Totéž, jako u a)

244 bis: (h) sv. Bernard z Clairvaux, polopostava světce s rukama zkříženýma na prsou, upřeně s mystickým výrazem hledí na krucifix, držený v levé ruce společně s palmovou ratolestí; dole nápis: "S. Bernardus" a Hirschmentzelovou rukou doplněno: "Martyr ex Turca Christianus ordinis Cisterciensis."

260 bis: (i) Scala in caelum. Vera humilitas; dvanáct stupňů pokory a pýchy podle traktátu sv. Bernarda De gradibus humilitatis, doprovozeno modlitbou za pokoru. V levé části mědiryt, znázorňující žebřík, vedoucí do nebes, mezi jehož příčkami je vepsáno dvanáct stupňů pokory podle řehole sv. Benedikta; nad žebříkem v nebi uprostřed paprsků Boží oko, po stranách dva andělé, hrající na šalmaje, z nástrojů vycházejí stužky s nápisy, vlevo: "Humilia respicit in caelo et in terra. Psalmus 112 [v. 6]", vpravo: "Qui se humiliat, exaltabitur. Lucas 18 [v. 14]"

300 bis: (j) Sv. Bernard, vkleče kojen Pannou Marií na nebesích, světec sepjatýma rukama svírá arma Christi. Autoři: malíř Antonín Lublinský, rytec Jan Sadler. Dole český text, vypisující zásluhy světcovy: "Svatý Bernard první opat Klarevallis / 160. // klášterův řádu Cistercienského zakladatel / pod//pora svaté církve katolické / kacířstva záhubce / // doktor medotekoucí / slavný divotvorce / života či//stoty anjel... × ...a // miláček nejsvětější rodičky Boží Marie Panny"

314: (k) Totéž, co u b).

366 bis: (l) Crux S. Benedicti contra omnes diaboli artes; latinský kříž, sestavený z různých písmen, jejichž kombinace má mít ochranný účinek, určeno k rozstříhání na malé kartičky; 8 × 4 cm.

366 bis: (m) Benedictio S. Agathe contra incendia et alia pericula; totéž vyobrazení jako u položky l), pouze jiná kombinace písmen.

Poznámky

Vevázány či vlepeny drobné tisky či jiné přídavné texty:

4 bis-4 quinquies: (a) Píseň nová o sv. Crhu a Strachotovi; tisk, 2 ff., 15 × 9 cm.

6 bis-6 quinquies: (b) Fasciculus myrrhae - Pobožnost sv. Bernarda; tisk, 2 ff., 15,5 × 9,5 cm.

192 bis-192 septies: (c) Popis nedochovaného obrazu, znázorňujícího císařské poselstvo k tureckému sultánovi, vedené Wolfgangem von Öttingen, při průjezdu Vídní 16. září 1698; rkp., 3 ff., 19 × 15 cm.

326 bis-326 ter: (d) Příjem platův z osedlých poddaných bolletských. Výkaz platů za léta 1667 - 1672, uvedený souhrnně za celé období u každého osedlého, celkem 43 osob, rozdělených do majetkových tříd. Pořízeno patrně Metodějem Slaboněm, tehdejším farářem.

342 bis-342 vicies septies: (e) Argumenta et Summa privilegiorum monasteri Wellehradensis Sacri Ordinis Cisterciensis, quae in ordinem sequentem redegit frater Christianus Hirsmentzel manu propria 1662; rkp., 13 ff., 16 × 10 cm; kapitoly: 342 bis - 342 octies Regalia et Marchionalia (51 regestů, 1202 - 1615), 342 nonies Sequentia privilegia in archivio non extant (regesty 7 ztracených listin, jejichž opisy se dochovaly ve starém rukopisném kodexu), 342 decies Recuperabilia, 342 decies - 342 undecies Item recuperabilia, quorum originalia extant (zástavní listiny, 5 fasc.), 342 duodecies - 342 quattuordecies Mixta (listiny různého obsahu v 19 fasciklech), 342 quinquies decies - 342 sexies decies Index et expressa summa bullarum papalium in archivio Wellehradensi repositarum (papežské bully, týkající se řádu, č. 1 - 15), 342 sexies decies - 342 vicies Hactenus sunt bullae pro ordine universo Cisterciensi. Sequentes sunt pro Wellehrad speciales eiusdem paparum et aliorum (bully určené přímo Velehradu, č. 16 - 51), 342 vicies semel - 342 vicies ter prázdné, 342 vicies quater - 342 vicies sexies (7 důležitých událostí v Hirschmentzelově životě, jež se sběhly na svátek Cyrila a Metoděje - 9.3. - v letech 1655 - 1679, připsáno dodatečně), 342 vicies septies prázdné.

342 duodetricies-342 tricies quinquies: (f) Pobožnost za duše v očistci ke cti nejsvětějších pěti ran Krista Pána za pět duší, potom k uctění sedmerého krve prolití téhož spasitele našeho sedmým duším přivlastněné... nyní k potěšení arcibratrstva svatého Růžence v Bolaticích blíž Opavy v nově vytištěná. × V Brně u Františka Ignácia Sinapího léta 1693; tisk, 6 ff., 10 × 5 cm. Vzhledem ke způsobu vevázání digitalizovány vždy dvě strany najednou.

366 quater-366 undevicies: (g) Officium Sanctissimae Trinitatis. F[rater] E.A.D[e] N[neocell], Anno MDCLXXXXI; tisk, 8 ff., 15 × 9 cm; kapitoly: 366 quater-366 quattuordecies Officium Sanctissimae Trinitatis (hodinky k poctě nejsv. Trojice), 366 quinquies decies-366 undevicies Litaniae de Sanctissima Trinitate; na titulním listu rukou připsáno "F. Conradus Neocell Professus".

volně vloženo: (h) Životopis K.B. Hirschmentzela, autor J. P. Cerroni; rkp., 2 ff., 23,5 × 18,5 cm.

Základní informace

Zpracoval Štěpán Kohout.

Rozpis obsahu

2: (a) Stručná poznámka o soukromém charakteru knihy, jež není určena k publikaci a nepodléhá proto censuře. (lat.)

3: (b) Titulní list. Po úvodní invokaci záznam: "Toto arcibratrství svatého růžence v chrámu Páně bolatským vyzdviženo jest roku 1688 dne 27. Junii od kněze Kristiána Gottfrieda Hirschmentzle, Sacri Romani Cisterciensis z Velehradu, administrátora bolatského, v knížetství opavským assessora prelátskýho etc., s pomocí kněze Ondřeje Ratymovského tohož řádu a kapellana svého... A to všechno dáno a učiněno jest z rozvážných příčin ut infra, titulo: Causae huius sacri instituti in Bolatitz. [viz položku (n)]" (čes.)

4: (c) Monitum. Úvaha na téma verše proroka Jeremiáše [48, 10]: kdo zanedbává práci na díle Božím, budiž zlořečen. (lat.). Na téže straně dole poznámka: "Huius libri transumptum emendatius habetur in Bolatitz".

4 bis-4 quinquies: Píseň nová o sv. Crhu a Strachotovi; tisk, 2 ff., 15 × 9 cm.

5: (d) G. Christiani Praefatio in sequentes bullas Innocentii XI. papae. Předmluva Hirschmentzela k následujícím bullám. (lat.)

6-15: (e) Confirmatio Archiconfraternitatis oder Bestätigung deren Ablaß bey der Ertzbruderschafften unter den Titul Allerheiligsten Rosenkrantzes Mariae und Allersüsteßten(!) Nahmens Jesu. (Roma, 18. 4. 1678). Bulla papeže Innocence XI. - dominikánům se povoluje svobodně zakládat bratrstva nejsvětějšího růžence, aniž by byl zapotřebí souhlas jakékoli vrchnosti, světské či církevní. (něm.)

6 bis-6 quinquies: Fasciculus myrrhae - Pobožnost sv. Bernarda; tisk, 2 ff., 15,5 × 9,5 cm.

16-19: (f) (Roma, 31. 7. 1679). Bulla papeže Innocence XI. - znovu se potvrzuje svobodné zakládání bratrstev. Viz Magnum bullarium Romanum, a beato Leone Magno usque ad Benedictum XIII. ... Laertii Cherubini... Tomus VII. Luxemburgae 1727, s. 24, 30. V závěru textu poznámka Hirschmentzlovou rukou: Translatum et impressum Viennae Austriae apud Susannam Cosmerovianam Anno 1687. (něm.)

21-24: (g) Archiconfraternitas sacri Rosarii Bolaticium introducitur. Průběh založení bratrstva za účasti Bedřicha Schöppia, převora dominikánů v Opavě u sv. Václava. Na závěr psáno: "Eodem anno 1688 2.11... Venerabilis P. Prior hunc introducti ad Bolatitz sacri Rosarii actum sibi scripto praesentatum vidit, legit, approbavit, et in hunc Album... per praememoratam(!) P. Andream [Ratimovský] inscribi operose curavit..." (lat.)

25-27: (h) Poznamenání ouřadu tohoto arcibratrstva na rok 1688. Jména 17 hodnostářů bratrstva, ustanovených při založení. Ti rozděleni na "Ouřad velký" (protector perpetuus, viceprotector perpetuus, rector, vicerector, conservator, provisor congregationis, provisor altaris) a "Ouřad malý" (rector, náměstník rectora, hospodář, kostelník bratrstva, náměstník kostelníka, písař). (čes.)

30: (i) Anniversarium. Připomínka výročí založení, průběh oslavné mše a zasedání v kostele. (lat.)

31-32: (j) Ad R.P. Priorem Oppaviae pro confirmatione. Výroční vizitace B. Schöppiem, konaná 21. 9. 1689, bratrstvo příznivě hodnoceno. (lat.)

33-34: (k) Conceptus litterarum. Žádost o potvrzení bratrstva z 11. 6. 1690, určená Schöppiovi. Dokládá se údajem o několika stovkách členů živých i mrtvých, které se podařilo shromáždit přes odpor okolního kněžstva. Schöppius 13. 6. odpovídá, že po 24. 6. pojede provinciálem řádu a o potvrzení bolatického bratrstva požádá. (lat.)

35-43: (l) Potverzení tohoto arcibratrství. (Opava, 5. 10. 1690). Potvrzení bratrstva, vystavené Floriánem Straszynským, provinciálem polské provincie dominikánů, český překlad a až poté latinský originál. (čes., lat.)

44-46: (m) Recessus sive authoritas in perpetuum delegata... abbatibus Wellehradensibus Patrem Promotorem pro Archiconfraternitate Ss. Rosarii instituendi... (Opava 4. 11. 1690). F. Schöppius napříště postupuje velehradským opatům právo jmenovat promotora bratrstva. Jmenován jím byl Ondřej Ratimovský. Následuje formule, jíž jsou promotoři uváděni do funkce. (lat.)

47-51: (n) Causae huius sacri instituti (později doplněno nostri in Borssitz et hic) in Bolatitz. Tři důvody založení bratrstva v Bolaticích (a v Boršicích). Popisuje se zde zaostalost, doslova zvrácenost lidu, komolení či úplná neznalost modliteb s uvedením příkladů, závist a pronásledování od okolního kněžstva i od místní spodiny. (lat.)

52-53: (o) Obligatio vel potius pius affectus domini parochi vel sacellani Bolaticensis. Závazek, či spíše zbožný úmysl, jak hodlá bolatický farář rozmnožovat u svých farníků zbožnost (předříkávat tajemství růžence, sloužit začátkem měsíce příslušné mše, plnit řádně vyjmenované povinnosti promotora). (lat.)

54-55: (p) Obligatio rectoris scholae. Závazek rektora kostelní scholy (srozumitelně přednášet desátky růžence místo faráře a v prosbách vzpomenout na zakladatele bratrstva K. Hirschmentzela). (lat.)

56: (q) Obligatio fratrum et sororum. Závazek, jenž na sebe berou dobrovolně členové bratrstva (v den přijetí se vyzpovídat a přijímat, taktéž o mariánských svátcích, pomodlit se za týden celý růženec, účastnit se bohoslužeb, navštěvovat nemocné atd.). Níže je poznamenáno, že pokud člověk hřeší, nezíská žádné zásluhy. (lat.)

57: (r) Repositorium neb Složení a zachování tohoto arcibratrství pro všelijaké potřeby a užívání. Materiální potřeby, jež je nutno zajistit k správné činnosti bratrstva, zvláštní kaplí s oltářem počínaje a ornáty konče. (čes.)

59-60: (s) Regula neb Povinnosti bratrů a sestr(!). Povinnosti členů bratrstva v 8 bodech - výčet modliteb a příklady skutků milosrdenství. (čes.)

61-64: (t) In Quadragesima observandum pro processionibus. Pořádek, jenž má být dodržován ("pro hoc 1691 anno") při postních procesích každý čtvrtek v postě. Poněvadž venkovský lid je obtížen robotami, budou se tato procesí konat na Květnou neděli a Velký pátek. (lat.)

65-65 ter: (u) Professio pro admittendis in hanc congregationem. Slib a vyznání, jež má složit člověk, ucházející se o přijetí do bratrstva, též popis obřadu přijetí. (lat., čes., něm. překlad dodatečně vlepen)

67: (v) O přijímání a zapsání do toho vysoce chvalitebného svatého bratrstva. Podmínky, jež musí splňovat člověk, ucházející se o přijetí do bratrstva. Všichni přijatí musí být katolíci, což je jedinou podmínkou, jinak bez rozdílu, muži i ženy, živí i mrtví. (čes.)

68-75: (w) Přehled odpustků, jež je možné získat při přijetí do bratrstva, za účast v procesí, za zpověď a přijímání či v hodině smrti. Uvedeny zvláštní milosti, propůjčené bratrstvu. Absoluční formule, jíž se umírajícím spolubratřím odpouštějí hříchy. (čes., formule lat.)

76-78: (x) Benedictio rosariorum, candelarum et rosarum. Řád posvěcování růženců, svíček a růží. (lat.)

79-92: (y) Conclusa sessionum Archiconfraternitatis Bolaticensis de anno in annum. Usnesení a závěry zasedání bratrstva za léta 1688 - 1691, zasedání se konala zpravidla v pondělí po sv. Duchu, v třetí neděli po sv. Duchu a o svátku Panny Marie Vítězné v první říjnovou neděli. Hirschmentzel v předmluvě uvádí, že usnesení jsou zapsána česky, aby jim posluchači snáze rozuměli. (čes., předmluva lat.)

95-99: (z) Specifikací příjmu neb úrokův tomuto braterství patřících. Výkaz příjmů bratrstva. Seznam 8 železných krav z r. 1690, uvedeno jméno držitele a zpravidla 4 ručitelů). Držitel byl povinen platit na Nový rok 9 českých grošů po 18 haléřích, udána je cena krávy č. 7: 5 zl. slez. (čes.)

107-117: (aa) Inventarium veškerých věcí jakž i poznamenání dobrodinců tohoto arcibratrství. Jména 13 dobrodinců, kteří bratrstvo obdarovali buď penězi či věcně v letech 1688 - 1692. Dále soupis veškerého movitého i nemovitého majetku bratrstva. Zmínku zasluhují: vyřezávaný obraz Matky Boží, dále obrazy Ecce homo, Tělo Kristovo mrtvé v rukách andělských, Sv. Dominik Patriarcha, Umrtvení Kristovo, Syn Boží na světě obcující, Klášter velehradský a tamní světci [dosud v bolatickém kostele, podoba s rytinou c)], a dále album bratrstva r. 1691 nově přepsané, k němu viz položky (c) a (g). (čes.)

119-141: (bb) Modus publice orandi sacrum et tripartitum Rosarium, quod est: gaudiosum, dolorosum et gloriosum. Modlitba sv. růžence. Hirschmentzelova předmluva, jednotlivé desátky, příležitostné modlitby. (čes., předmluva lat.)

143-155: (cc) Cathalog spolubratrů a sestr živých... Seznam živých členů bratrstva za léta 1687 - 1692, zapsáno 287 lidí, uváděno jméno, příjmení a bydliště. Viz položku (hh). (čes.)

162-198: (dd) Hyperdulia Mariana. Hirschmentzelovo pojednání z r. 1700 o kultu Panny Marie ve 4 kapitolách, druhou část spisu tvoří 13 příkladů úcty či neúcty. (lat.)

192 bis-192 septies: Popis nedochovaného obrazu, znázorňujícího císařské poselstvo k tureckému sultánovi, vedené Wolfgangem von Öttingen, při průjezdu Vídní 16. září 1698; rkp., 3 ff., 19 × 15 cm.

199-206: (ee) Benedictio puerorum (et puellarum) in ordinem sacrum nostrum Cisterciensem, vel in hanc confraternitatem sacri Rosarii ex voto oblatorum, et habitu nostro vel Dominicano induendorum. Řád svěcení chlapců a dívek při vstupu do cisterciáckého řádu nebo do bratrstva. (lat.)

211-216: (ff) Instructio F.[ratris] C. [hristiani] H. [irschmentzel] pro frequenter occurrentibus in hac confraternitate plenariis indulgentiis obtinendis. Hirschmentzelův pokyn o udílení odpustků horlivým členům bratrstva, jubilejní plnomocná absoluční formule, modlitby, potřebné k obdržení plnomocných jubilejních odpustků - za rozmnožení katolické víry, za vyhlazení kacířství, za pokoj a svornost křesťanských knížat. (lat., modlitby čes.)

221-225: (gg) Modus invitandi ad processiones, et instituendi cappas pro hanc congregatione. Formulář pozvánky členům bratrstva na procesí a návod na svépomocné zhotovení potřebné kápě (březen 1692). Pozvánka na oslavné shromáždění při příležitosti výročí založení bratrstva (5. 6. 1692). (lat., formulář čes.)

247-260: (hh) Cathalog spolubratrů a sester zemřelých... Výtah z oddílu statut bratrstva, týkajícího se zemřelých - který zemřelý může být přijat a jak bude jeho památka uctívána (za Hirschmentzela bude sloužena výroční mše a přednášen růženec). Následuje seznam mrtvých členů bratrstva za léta 1688 - 1692, zapsáno 307 lidí, uváděno jméno, příjmení a bydliště. Viz položku (cc). (čes., úvodní výtah lat.)

297-300: (ii) Missa sacratissimi Rosarii beatissimae Virginis Mariae. Mše k uctění nejsv. růžence, sloužená 1. neděli v měsíci, pokud tomu okolnosti nebrání, jinak též jako votivní mše bratrstva. Převzata z misálu hnězdenské arcidiecéze, podle dominikánského obřadu. Introitus "Salve, radix sancta". (lat.)

303-305: (jj) In principali festo missa de sacratissimo Rosario. Mše k poctě nejsv. růžence, sloužená o hlavním svátku, v první říjnovou neděli na svátek Panny Marie Vítězné. Introitus "Salve, sancta parens". (lat.)

307-309: (kk) Památka blahoslavené Panny Mariae Vítězné dle Historijí církevní. Původ památky Panny Marie Vítězné, jakožto oslavy výročí vítězství nad Turky v bitvě u Lepanta 7. 10. 1571, vylíčení průběhu bitvy. (čes.)

315-333: (ll) Notabilia circa statum F. Christiani ab ineunte aetate sua usque ad senectam. Hirschmentzelův vlastní životopis, zahrnující léta 1638 (* 6. 1.) až 1699, včetně životopisu jeho rodičů - frýdeckého měšťana Martina (před 1607 - 7. 6. 1657) a Hedviky roz. Bohmanové (před 1611 - 10. 11. 1671). Mezi ss. 316 - 317 vlepeno potvrzení o jeho křtu dne 12. 1. 1638 ve Frýdku.

326 bis-326 ter: Příjem platův z osedlých poddaných bolletských. Výkaz platů za léta 1667 - 1672, uvedený souhrnně za celé období u každého osedlého, celkem 43 osob, rozdělených do majetkových tříd. Pořízeno patrně Metodějem Slaboněm, tehdejším farářem.

338-340: (mm) Libri quadraginta duo bibliothecae ecclesiae Wellehradensis inserti. Hirschmentzelova osobní bibliografie, stav z r. 1701. Jmenovitě uvedeno 42 titulů, jež byly uloženy ve velehradské klášterní knihovně. Dále souhrnně zmíněno 63 pomocných spisů o bibli a církevním učení. (lat.)

340: (nn) Joannes Thrithemius(!) ad fratres. Citát německého humanisty a dějepisce Jana Trithemia (1462 - 1516), opata sponheimského a würzburgského, o psaní knih jako nejvhodnější práci pro mnichy s Hirschmentzelovým dovětkem. (lat.)

341: (oo) Authoritas et decretum reverendissimi officii vicariatus ordinis Cisterciensis. (Velehrad 27. 9. 1700). Výnos Benedikta Simona Littweriga, opata oseckého, generálního vikáře a visitátora, zakazující přemisťovat či zcizovat knihy K.B. Hirschmentzela, uložené v knihovně. (lat.)

341: (pp) Aliud ibidem transumptum rescriptum. (Velehrad 11. 11. 1700). Výnos Floriána Nezorina, opata velehradského, jímž pod trestem zakazuje odnášet, upravovat či zcizit Hirschmentzelovy knihy bez svolení opata. (lat.)

342-345: (qq) Motiva quadraginta duos, ut supra, libros F. Christiani in salvo servandi. Hirschmentzel uvádí šest důvodů pro řádné a bezpečné uchování svých knih (obecně je zakázáno cokoliv odcizit, dále jsou zdrojem poučení a je v nich uložena práce 40 let). (lat.)

342 bis-342 vicies septies: Argumenta et Summa privilegiorum monasteri Wellehradensis Sacri Ordinis Cisterciensis, quae in ordinem sequentem redegit frater Christianus Hirsmentzel manu propria 1662; rkp., 13 ff., 16 × 10 cm; kapitoly: 342 bis - 342 octies Regalia et Marchionalia (51 regestů, 1202 - 1615), 342 nonies Sequentia privilegia in archivio non extant (regesty 7 ztracených listin, jejichž opisy se dochovaly ve starém rukopisném kodexu), 342 decies Recuperabilia, 342 decies - 342 undecies Item recuperabilia, quorum originalia extant (zástavní listiny, 5 fasc.), 342 duodecies - 342 quattuordecies Mixta (listiny různého obsahu v 19 fasciklech), 342 quinquies decies - 342 sexies decies Index et expressa summa bullarum papalium in archivio Wellehradensi repositarum (papežské bully, týkající se řádu, č. 1 - 15), 342 sexies decies - 342 vicies Hactenus sunt bullae pro ordine universo Cisterciensi. Sequentes sunt pro Wellehrad speciales eiusdem paparum et aliorum (bully určené přímo Velehradu, č. 16 - 51), 342 vicies semel - 342 vicies ter prázdné, 342 vicies quater - 342 vicies sexies (7 důležitých událostí v Hirschmentzelově životě, jež se sběhly na svátek Cyrila a Metoděje - 9.3. - v letech 1655 - 1679, připsáno dodatečně), 342 vicies septies prázdné.

342 duodetricies-342 tricies quinquies: Pobožnost za duše v očistci ke cti nejsvětějších pěti ran Krista Pána za pět duší, potom k uctění sedmerého krve prolití téhož spasitele našeho sedmým duším přivlastněné... nyní k potěšení arcibratrstva svatého Růžence v Bolaticích blíž Opavy v nově vytištěná. × V Brně u Františka Ignácia Sinapího léta 1693; tisk, 6 ff., 10 × 5 cm. Vzhledem ke způsobu vevázání digitalizovány vždy dvě strany najednou.

346-347: (rr) Obiectio solvitur. Hirschmentzel uvádí dalších šest důvodů, proč se obává zničení svých knih. Zlo je totiž věčné a neustále se snaží potlačit dobro. (lat.)

347-357: (ss) Epistolae dedicatoriae in aliquos libros nostros. Opisy dedikačních listů Hirschmentzelových knih. (lat.)

365-366: (tt) Epilogus. (21. 3. 1702) Závěr, Hirschmentzel shrnuje své životní dílo, naříká a stěžuje si na závist a nepřátelství nejen vůči své osobě, s nímž se v klášteře setkával.

366 quater-366 undevicies: Officium Sanctissimae Trinitatis. F[rater] E.A.D[e] N[neocell], Anno MDCLXXXXI; tisk, 8 ff., 15 × 9 cm; kapitoly: 366 quater-366 quattuordecies Officium Sanctissimae Trinitatis (hodinky k poctě nejsv. Trojice), 366 quinquies decies-366 undevicies Litaniae de Sanctissima Trinitate; na titulním listu rukou připsáno "F. Conradus Neocell Professus".

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Special book scanner Cruse CS 145 B

Objektiv: SchneiderDigitar 120/5,6 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení, IR filtr, přídavné osvětlení s difuzním filtrem

Skenovací stěna: Cruse RGB 7078

Expozice: není definovaná

Využití CCD pole: 100%

Balance bílé: celoplošné barevné vyrovnání Cruse

Programy:

Snímání: CSx Cruse color scanner

Zpracování: Photoshop 6.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: gretag.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP030605CR 120p6-3-6-1.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tiŠtěné tabulky, měřítka a dokumentu: hexa.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do vŠech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení obrazových souborů dle Photoshop 6.0

Excellent: rozliŠení: 350 DPI, komprese 10

Normal: rozlišení: 135 DPI, komprese 10

Preview: rozlišení: 24DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 8 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 460 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
3xx: [ 301 ] [ 311 ] [ 321 ] [ 331 ] [ 341 ] [ 351 ] [ 361 ] [ 371 ] [ 381 ] [ 391 ]
4xx: [ 401 ] [ 411 ] [ 421 ] [ 431 ] [ 441 ] [ 451 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu