Graduale cisterciense
sign. M II 87
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Bibliografický popis

Uložení

Místo uložení: Olomouc

Knihovna: Vědecká knihovna v Olomouci

Signatura: M II 87

Záhlaví

Titul: Graduale cisterciense

Autor:

Jazyk textu: latinsky

Poznámka: Dřívější vlastník: Podle zápisu na horních okrajích ff. 1v-8r, který byl záměrně z větší části porušen, "(pu)erorum choristarum monasterii Wellehradensis" ... "anno MDCLXVI die 1. novembris Wellehradii".

Datace: 13. st. a 17. st.

Rozpis obsahu

Přehled

(a) 1r-111v: Proprium de tempore.

[Bez nadpisu. Dominica proma in Adventu až Dominica XXIII post Pentecoste. Ačkoliv je ve vlastnickém zápise velehradském (f. 1v) kodex označen jako "graduale in dominicis et festis totius anni", jsou do něj pojaty i formuláře feriální. Cistercký ritus je charakterizován pořadem o Popelci, o sv. týdnu, o vigilií letniční. Chybí svátek Božího Těla (dodatečně připsán až v 17. st.), ačkoli byl v cisterckém řádu slaven od r. 1318. Původní rubriky nečetné, ale významné tím, že prozrazují určení kodexu pro ženský klášter (ff. 57r, 66v) s udáním, co zpívají v ritu "due sorores" a že "due et due" ubírají se k uctění kříže o Velkém Pátku. Nejstarší přípisky (blízké době vzniku) s pokyny k provozovací praxi (ff. 7r, 64r: "chorus contra chorum", nebo naopak "uterque chorus", "ambo chori"). Přípisky 16. a 17. st. k opravě nebo doplnění obsahu.]

(b) 111v-160r: Proprium de sanctis.

[Začíná bez nadpisu (na téže stránce kde končí temporale) svátkem sv. Štěpána a končí svátkem Tomáše apoštola v prosinci. Protože kodex ještě nemá Commune sanctorum, jsou všechny svátky rubrikovány a v incipitech u každého uvedeno vše, co není proprium. Původní sanktorále mělo z řádových světců zjevně jen sv. Benedikta (natale v březnu), sv. Bernard má formulář na razuře. Chyběly cisterciácké svátky ze 13. a 12. st., které byly vesměs nově připsány až v 17. st. Podobně ze svátků domácích patronů bylo zařazeno jen (fol. 54v) "Wencezlai martiris", naopak chybí svátek sv. Vojtěcha, ačkoli bylo českým cisterciáckým klášterům dovoleno slavit jej už r. 1252. Kodex tedy vznikl v českém prostředí asi v polovině 13. st. Na Velehradě byl připsán svátek Cyrila a Metoděje (fol. 128v) a množství řádových svátků různého stáří i některé svátky diecézní. Cisterciácký ritus je mimo výběr svátků charakterizován pořadem slavností hromniční, kde rubrika "In Purificacione cum cantrix candelam abbatisse dederit ..." (fol. 122v) opět prozrazuje původní určení pro ženský klášter.]

(c) 160r-161r: "In dedicacione ecclesie" etc.

[Jako už sanktorále i tento oddíl - a všechny následující - jsou psány bez jakéhokoli oddělení od předchozích a dalších.]

(d) 161r-166r: Missae votivae et pro defunctis.

[Z votivních mší na tomto místě (fol. 161r) "De Spiritu sancto" (162v) "De s. Maria, "Pro familiaribus" a (163v) "De cruce".]

166r: "Ad aspersionem aque" etc.

166r-v: Missarum votivarum continuatio.

[Sedm zvláštních votivních mší s pouhým incipitováním, před poslední z nich ("Pro pluvia") incipitován v 17. st. celý formulář "Contra paganos: Exurge, quare obdormis Domine" etc. na razuře.]

(e) 166v-170v: Versus alleluiatici de sanctis, in commune collecti.

[Bez nadpisu, jen při prvním alleluja je po straně "De apostolis"]

(f) 170v-174r: Ordinarium missae.

[Kyrie s Gloria a Sanctus s Agnus, vždy ve dvojím provedení. Mezi obě skupiny vloženo jediné Credo s nadpisem "Simbolum" (fol. 172r).]

(g) 174r-176r: Litaniae sanctorum.

[Při mučednících na konci zařazeno "Sancte Wencezlae", jiní lokální patroni chybí. Litanie končí jediným Agnus Dei a rukou nejstarších přípisků připojena antifona (patrně jako mariánská) "Ave virgo speciosa, clarior sideribus", kterou Analecta hymn. XXV, 225, uvádějí jako součást oficia o sv. Kordule. Na dolním okraji fol. 176r kryptogram nejasného významu.]

(h) 176v-183v: Additamenta recentiora.

[Přídavky 16. a hlavně 17. st., které zaplňují nejprve zbývající listy pergamenové, kde byly jednak napsány na razurách, jednak dodány nalepením skladeb psaných na listech papírových. Od dnešního fol. 178bis pokračují přídavky na přidaných šesti papírových listech. Zápisy (i notační) jsou pozdně a pseudogotické, písmo literní, někde také humanistické.

Jsou zde dodány propriální partie pro svátky Undecim milium virginum, Visitationis b. Mariae Virginis, Božího Těla, sv. Bernarda a celé mešní "Officium Coronae Domini". Odlepením papírového listu na rubu posledního pergamenového folia vzniklo fol. 178bis. Na foliu 178bis se objevily partie z ordinaria missae: Konečná část kyriálního tropu s nebásnickým textem a pod ním připsané mariánské kyrie. Obojí z počátku 14. st. se zjevným napodobením základního písma graduálu. Dá se soudit, že už předchozí stránky před vyradováním obsahovaly tropář ke graduálu dodaný. Pod předešlými přelepy byly stránky už popsány znovu po razuře, takže se již rozlepením nedá tropář obnovit.]

Textová jednotka


Vnější popis

Psací látka

Pergamen a papír

Rozsah: 183 ff. ( Rozměry: 31 × 22 cm )

Notace

Diastematické neumy v osnově linkové, která je charakterizována barvou žlutou a červenou pro půltónové kroky, ukazují na dobu před 14. stol.

Popis výzdoby

Výzdoba :

Popis vazby

Vazba

Polokožená vazba XVII. století.

Doplňková informace

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F., Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln 1994


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 185 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ]
Zadní předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu