[Missale festivum iuxta consuetudinem Olomucensis ecclesiae.]
sign. M III 7/ 1 I 7 = I a 7
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M III 7/ 1 I 7 = I a 7

Místo uložení

Státní vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

[Missale festivum iuxta consuetudinem Olomucensis ecclesiae.]

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

1472-1477

Materiál

pergamen

Rozměry

42,5 x 30,5 cm

Rozsah

VI + 262 ff. + IV'

Iluminace

Písařsky zdobené iniciály modrým a červeným inkoustem. Ke zvýraznění používáno rovněž žluté barvy. Výzdoba kreslenými lidskými profily např. na ff. 91va, 92rb, 96va, 103vb, 105rb, 107vb, 108rab, 110va, 112rb, 114rb, 120ra, 209ra (červeným inkoustem), fol. 117ra (černým inkoustem).

Malované ornamentální iniciály na fol. 20rb, 73ra, 93rb, 112rb a 180ra.

Figurální výzdoba na fol. 1ra, 67v, 68r, 83ra, 115rb, 151rb, 203vb, 238vb.

1ra: iniciála "E"xcita (90 x 95 mm), trůnící Kristus. Folio zdobeno rozvilinami a zlacením.

20rb: ornamentální iniciála "E"go (65 x 65 mm) s vegetabilním motivem. Folio zdobeno rozvilinami a zlacením.

67v: kánonový list s Ukřižováním (29,5 x 19,5 cm), bohatě zlacený. Folio zdobeno rozvilinami, ve spodní části veraikon.

68r: iniciála "T"e igitur (60 x 60 mm), Bolestný Kristus v hrobě (58 x 58 mm).

73ra: ornamentální iniciála "D"ominus (65 x 65 mm)s vegetabilními vzory, Folio zdobeno rozvilinami a zlacením.

83ra: iniciála "P"uer (64 x 63 mm), Adorace děcka. Folio zdobeno rozvilinami a zlacením.

93rb: ornamentální iniciála "E"cce (65 x 65 mm) s vegetabilními vzory. Folio zdobeno rozvilinami a zlacením.

103vb: ornamentální iniciála "S"uscepimus (Deus)(64 x 64 mm) s vegetabilními vzory. Rozviliny, zlacení.

112rb: ornamentální iniciála "R"orate (coeli desuper...) (65 x 62 mm) s vegetabilními vzory. Folio zdobeno rozvilinami a zlacením.

115rb: iniciála "R"esurrexi (65 x 64 mm), vzkříšený Kristus. Folio zdobeno rozvilinami a zlacením.

140vb: ornamentální iniciála "V"iri (65 x 64 mm) s vegetabilními vzory. Folio zdobeno rozvilinami a zlacením.

151rb: iniciála "S"piritus (65 x 64 mm), Seslání Ducha sv.

163ra: ornamentální iniciála "B"enedicta (65 x 65 mm) s vegetabilními vzory. Použito zlacení a výzdoba rozvilinami.

180ra: ornamentální iniciála "G"audeamus (52 x 52 mm) s vegetabilními vzory. Folio zdobeno rozvilinami a zlacením.

203vb: iniciála "G"audeamus (65 x 65 mm), Korunování Panny Marie. Folio zdobeno rozvilinami a zlacením.

238vb: iniciála "T"erribilis (52 x 52 mm), budova chrámu. Folio zdobeno rozvilinami a zlacením.

Notace

Rhombica exacta XV. stol.

4 červené linky notové osnovy, 2 vertikální linky oddělují okraje.

48r-48v: notace na 12 řádcích ve dvou sloupcích.

49r-65v: notace na 9 řádcích v jednom sloupci.

Poznámky

Dřevěné desky (44,5 x 31 cm) potažené světlou kůží zdobenou renesančním slepotiskem v rámové kompozici, na obou deskách jezuitské supralibros. Na přední desce dochovány oba háčky, na zadní dvě přezky. Na hřbetě štítek s nápisem: "Missale pervetustum", pod ním starší signatury. Ořízka červená.

Skladba: 25. IV (fol. 200) + 1. (IV - 1, fol. 207) + 5. IV (fol. 247) + 1. (IV - 1, fol. 254) + 1. IV (fol. 262).

Kustody na konci složek vpravo dole.

Text většinou na 24 řádcích, fol. 47v (sloupec a - 36 řádků, b - 38 řádků), fol. 66r - 33 řádků ve dvou sloupcích, (ff. 49r-72r v jednom sloupci), ff. 68r-72r - 22 řádků. Písmo gotica textualis formata různých velikostí. Místy chybí iniciály, pro iluminátora písař zanechal na určeném místě pouze mikrograf.

Chybí kalendář. V sanktorálu rubriky ke sv. Kordule, Kristinovi a bratřím, Hedvice.

Kvalitativně prvořadé iluminace tohoto podivuhodně dobře zachovalého misálu, představují spolu s výzdobou o něco staršího a bohatěji dekorovaného kodexu Jana z Bludova CO 45, hlavní výtvory Mistra Friedrichova brevíře během jeho pobytu v Olomouci. Téměř všechny figurální a ornamentální iniciály v M III 7 obměňují se zanedbatelnými odchylkami své protějšky ze srovnávaného misálu. Za zmínku zde stojí jedna zvláštnost, navzdory své nenápadnosti, týkající se ilustrační koncepce výzdoby: Na počátku rukopisu u textů první adventní neděle se objevuje postava trůnícího Krista (fol. 1), která se však nevztahuje podle standartních zvyklostí k úvodní antifoně "Ad te levavi...", nýbrž až k následující oraci "Excita quaesumus Domine...." Markantněji se zde však uplatňuje pro dílo tohoto mistra charakteristický pluralismus formálního podání. Jestliže výzdoba iniciál - ať už figurálních nebo ornamentálních - je zcela poplatná normám krásného slohu z počátku 15. století, pak kánonový list - zejména postavy Panny Marie a Jana - reprodukují autenticky pozdně gotické a zhruba z poloviny století pocházející předlohy z rytin Mistra E.S., i když tentokrát z jeho jiného listu (Lehrs č. 32), než v CO 45. Pro jejích progresívnější charakter je příznačná subtilnější psychika obou asistenčních postav, komplikovaná struktura draperie jejich oděvů v nakupení drobných, lámaných záhybů, i monumentální pádnost jejich statuárně působivých siluet. Naproti tomu somatický typ korpusu Ukřižovaného, stejně jako stopy pravidelného a rytmicky strukturovaného drapování jeho roušky, prozrazují naopak ještě určitou spojitost s památkami domácího umění z počátku 15. století. Na těchto velkých postavách možno posoudit schopnosti Mistra Friedrichova brevíře jako koloristy tím více, že jím užité grafické předlohy mu v tomto ohledu byly sotva vodítkem. Jsou to v první řadě pro něj charakteristické, uvážlivě působivé kontrasty velkých ploch zlatého pozadí - v jeho zářivosti aktivovaného puncováním - s nazelenale černým pruhem terénu a "fosforeskujícími" trsy žluté vegetace, které vytváří folio, na němž se uplatňují velké siluety sytě modrého pláště Panny Marie s delikátními akcenty živé červeně na rubu, zatímco u Jana převládají tlumenější a rafinovanější harmonie smaragdové zeleně, přecházející na rubu do břidlicově šedé.

Pro bližší časové zařazení tohoto mimořádně reprezentazivního liturgického rukopisu, není zde bez významu svátek "In presentatione beatae Mariae Virginis", zapsaný v jeho rubrikách rukou původního písaře (fol. 248v), který byl zaveden pro celou církev v roce 1472 (Boháček-Čáda 1994). Toto datum by pak mohlo být považováno za terminus post quem pro vznik kodexu M III 7 ,zatímco vymezení ante quem by zde mohl představovat odchod Mistra Friedrichova brevíře do Rakous před rokem 1477. Tento misál zřejmě vznikl - podobně jako jeho starší protějšek v CO 45 - patrně pro některého významného církevního hodnostáře (Boháček-Čáda 1994), z jehož iniciativy zde snad došlo k odchylce v ilustračním doprovodu úvodního liturgického textu.

Anotace

Podle poznámky na fol. 1r byl kodex roku 1739 v majetku knihovny jezuitské koleje.

Základní informace

Zpracováno na základě záznamů v soupisu rukopisů ve Státní vědecké knihovně v Olomouci ve spolupráci s PhDr. Pavlem Černým.

Rozpis obsahu

Ir-VIv: vacua

(a) 1r-20r: Collectarium ad formandas commemorationes e missis de tempore. Sestaveno jako temporale pro celý církevní rok.

(b) 20r-47v: Commune sanctorum adiectis prosis eiusdem.

(c) 47v-72r: Ordinarium missae, in quo intonationes ad sacerdotem spectantes nec non praefationes, oratio dominica, Pax Domini cum cantu continentur.

Z ordo missae jen texty pro Gloria a Credo. Na fol. 48r-48v následuje obsáhlá serie intonací pro Kyrie (Ite missa est) a Gloria, ukončená dvojí intonací pro Credo. Od fol. 49r notovány všechny preface a (ještě před kánonem) Pater noster a Pax Domini. Notace všech zpěvných součástí všude táž rhombica exacta XV. stol. Podle nápěvů pro Kyrie lze kodex datovat do druhé poloviny XV. století.

66v-67r: vacua

67v: kánonový obraz Ukřižování (29,5 x 19,5 cm) s rozvilinami, ve spodní části veraikon.

72v: vacuum

(d) 73r-238v: Proprium missarum de sanctis insertis missis principalium festorum de tempore.

Proprium de sanctis je rozšířeno o cykly mší vánočních, velikonočních, svátku nanebevstoupení, svátků svatodušních, sv. Trojice a Božího Těla. Na svých místech zařazeny všechny svátky domácích patronů, z moravských zvláště svátky sv. Korduly, (fol. 227r), Cristini cum fratribus (fol. 234r) a sv. Hedviky.

(e) 238v-240r: Dedicatio ecclesiae.

(f) 240r-261r: Missae votivae et pro defunctis cum orationibus ad diversa.

248v: Officium In presentatione b. Mariae Virginis a alleluja 'O felix Virgo' a prosbou 'Altissima providente'(svátek zaveden pro celou církev r. 1472). Za fol. 254 vyříznut list, čímž ztraceny dva obvyklé formuláře pro mši zádušní.

(g) 261v: (posterius adscriptum): "Omnipotens et misericors Deus" etc.

Tři orace (bez nadpisu) ze mše pro illis, qui pugnant contra hereticos", která je celá i s uvedeným názvem zařazena dále v kodexu M III 8, ff. 311r-311v.

262r-IV'v: vacua

Literatura

Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichern Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994.

Friedl, A.: Moravská knižní malba XI.-XVI. století, Brno 1955.

Krása, J: České iluminované rukopisy 13.- 16. století, Praha 1990.

Petrů, E.: Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci, Praha 1959.

Technická data o způsobu digitalizace

digitalizováno scannerem BetterLight 6000


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 262 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ] [ 004 ] [ 005 ] [ 006 ]
Zadní předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ] [ 004 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu