Missale Olomucense notis musicis ad praeconium paschale et praefationes instructum
sign. M III 8
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M III 8

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

Missale Olomucense notis musicis ad praeconium paschale et praefationes instructum

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

počátek 20. let XV. století

Materiál

pergamen, papír

Rozměry

39 x 29 cm

Rozsah

XII + 311 + VIII ff.

Iluminace

13rb: P(uer) - Adorace děcka

20va: ornamentální iniciála E

110va: R(esurrexi) - Vzkříšený Kristus

129rb: V(iri) - Nanebevstoupení Krista

135ra: ornamentální iniciála S

151v: kánonový list - Ukřižování, pod ním Kristus Bolestný

152ra: T(e igitur) - Kristus na hoře Olivetské

157va: ornamentální iniciála B

203va: T(erribilis) - budova kostela

205va: D(ominus) - Rybolov sv. Petra a Ondřeje

Výzdoba, zejména pojetí ornamentiky svědčí o tom, že kodex vznikl v moravské dílně. Ikonografickou zvláštnost mezi figurálními iniciálami představuje narůžověle zbarvený čtyřnožec s krátkým chvostem vyobrazený vedle postavy Vzkříšeného Krista (f. 110v)- představuje zřejmě Beránka Božího (Černý).

Na kompozici Ukřižování se ve spodní části napojuje čtvercový rám s vyobrazením polopostavy Krista s třtinou a důtkami a v horní části nápisová deska s textem v latině, řečtině a hebrejštině. Tato kombinace spolu s masivními rámujícími lištami připomíná oltářní retábl s predelou. Pro scénická zobrazení je charakteristická kompoziční redukce na hlavní postavy: v iniciálách znázorňujících Olivetskou horu a Nanebevstoupení je vyobrazena jen postava Krista, v iniciále zachycující Povolání Petra a Ondřeje se naopak objevují pouze učedníci v loďce bez Krista - navzdory jeho významu v této scéně.

Výzdoba misálu vychází z krásného slohu, v mnoha aspektech se však od jeho formálních norem vzdaluje. Předlohám z období kolem roku 1400 odpovídá v Ukřižování korpus Krista, naopak u postav P. Marie a sv. Jana se projevují některé vývojové změny - místo idealizovaných mladistvých typů jsou zobrazeny ztichlé postavy nepříliš půvabných tváří. Nápadné jsou tyto změny u postavy P. Marie se zestárlým drobným obličejem, téměř překrytým pláštěm. Dlouhé, úzké, na konci ostře se lomící záhyby v pravé části pláště a trubicovité kaskády pod levou rukou P. Marie jsou dalším pokusem o překonání norem krásného slohu (Černý).

Notace

Chorální notace, česká rhomba v čtyřlinkové červené osnově.

Poznámky

Vazba: dřevěné desky potažené bílou kůží zdobenou slepotiskem, bez spon a kování.

Kodex pochází ze sbírky jezuitské koleje (viz přípisek na f. 1r: Collegii Societatis Iesu Olomucii catalogo inscriptus 1739), v textu napomáhají lokalizaci pokyny určené pro kapitulní kostel, ke kterému patřila též kaple sv. Máří Magdalény, je tedy možné uvažovat přímo o olomouckém dómu (Krása).

Základní informace

Zpracováno podle soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci.

Rozpis obsahu

Ir-XIIv: [vacua]

1r-141v: [Proprium de tempore, pars hiemalis]

Na začátku chybí jeden list. Temporale je v této části dovedeno až do soboty o Letnicích, na ff. 103r-106r je zpěv obřadů na Bílou sobotu (praeconium paschale) zaznamenán českou rhombickou notací XV. stol.

141v-157r: [Ordinarium missae]

Ordo missae na f. 141v s nadpisem Commune. Od f. 142v Secuntur praephaciones secundum consuetudinem ecclesie Olomucensis, rhombická notace. Od f. 152 Canon missae - Pater noster a Pax domini nejsou notovány.

157v-203r: [Proprium de tempore, pars aestiva]

203v-205v: [Dedicatio ecclesiae, dedicatio altaris]

205r-271v: Sequitur alia pars de sanctis

Na příslušných místech jsou zařazena officia všech českých patronů a moravské světice sv. Korduly (f. 264v). Po svátku sv. Gereona je vedeno Translatio s. Ieronimi (f. 263r). Zvláštností je veršovaná mše o sv. Martě (f. 244r) s introitem Marthe pie memoriam agamus dando gloriam.

271v-292v: Incipit commune sanctorum

292v-307r: Incipiunt misse votive (inclusis missis pro defunctis)

307r-309r: Secuntur oraciones per ordinem et primo in die deposicionis

309r-311r: Incipiunt epistole et evangelia

311r-311v: Sequitur missa pro illis, qui pugnant contra hereticos

311v: De s. Laurencio prosa. Laurenti David magni ... x ... semper martir milesque fortis

V sanktorále na svátek sv. Vavřince Stola iocunditatis.

Ir-VIIIv: [vacua]

Literatura

Boháček, F. - Čáda, M.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994, č. 361.

Černý, P.: Knižní malba na Olomoucku v 15. století. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550, III, Olomouc 1999, č. 368.

Friedl, A.: Moravská knižní malba XI. - XVI. století, Brno 1955.

Krása, J.: K olomouckým rukopisům 15. století. In: Historická Olomouc a její současné problémy 3, 1980.

Petrů, E.: Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci, Praha 1959.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 311 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
3xx: [ 301 ] [ 311 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ] [ 004 ] [ 005 ] [ 006 ] [ 007 ] [ 008 ] [ 009 ] [ 010 ] [ 011 ] [ 012 ]
Zadní předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ] [ 004 ] [ 005 ] [ 006 ] [ 007 ] [ 008 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu