[Graduale monialium s. Clarae saec. XV]
sign. M IV 2
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M IV 2

Místo uložení

Státní vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Státní vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

[Graduale monialium s. Clarae saec. XV]

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

XV, 70. léta

Materiál

pergamen + papír

Rozměry

58 x 36 cm

Rozsah

410 [recte: 414] pp. + II, (pp. 53-56 bis)

(207 ff. + I)

Iluminace

Perokresebné ozdobné iniciálky. Rubrikace. Použit i modrý inkoust a iniciálky někdy zvýrazněny žlutou barvou. Pravděpodobně písařem graduálu jsou vytvořeny drobné lehce lavírované perokresby, umístěné v menších iniciálách typu cadelle, s ornamentálními, vegetabilními, zoomorfními i figurálními motivy. Na pag. 147 [151] (fol. 75r [76r]) je např. znázornění sv. Antonína Poustevníka s vepřem.

Malované iniciály:

pag. 7 (fol. 4r): malovaná a zlacená ornamentální iniciála "K"yrie (45 x 50 mm) s rozvilinami.

pag. 45 (fol. 23r): malovaná a zlacená iniciála "P"uer (89 x 87 mm), Adorace děcka, s rozvilinami.

pag. 56 (fol. 28v): malovaná a zlacená iniciála "E"cce (90 x 87 mm), Klanění králů, s rozvilinami.

pag. 98 [112] (fol. 50v [51v]): malovaná a zlacená iniciála "R"esurrexi (88 x 90 mm), Vzkříšení Krista, s rozvilinami.

pag. 108 [112] (fol. 55v [56v]): malovaná a zlacená iniciála "S"piritus (90 x 88 mm), Seslání Ducha svatého, s rozvilinami.

pag. 121 [125] (fol. 62r [63r]): malovaná a zlacená iniciála "D"ominus (83 x 90 mm), Povolání sv. Petra a Ondřeje, s rozvilinami.

pag. 150 [154](fol. 76v [77v]): malovaná a zlacená iniciála "D"e ventre (87 x 89 mm), Sv. Jan Křtitel, s rozvilinami.

pag. 171 [175] (fol. 87r [88r]): malovaná a zlacená iniciála "A"lleluja (90 x 83 mm), Stigmatizace sv. Františka, s rozvilinami.

Notace

viz Rozpis obsahu

Poznámky

Vazba: dřevěné desky, světle hnědý kožený pokryv s renesančním slepotiskem a pozdně gotickým kováním. Spony se nedochovaly. Přední deska odtržena.

Přední i zadní přídeští tvoří přilepený papír s tištěným textem. Na předním přídeští

nalepen lístek psaný rukou XVI. stol. Obsahuje tropy ke Kyrie: "Magne Deus", Fons bonitatis", "Virginitatis amator".

Nepřilepená polovina dvojlistu papíru s tištěným textem tvoří zadní předsádku. Počáteční folia uvolněna z vazby. Kodex postižen značnými ztrátami listů.

Písmo: gotická minuskula.

Text: černým inkoustem v jednom sloupci, rubrikace. Perokresebné i malované a zlacené ozdobné iniciály ornamentální i figurální. Použit i modrý inkoust a iniciálky někdy zvýrazněny žlutou barvou. Pravděpodobně písařem graduálu jsou vytvořeny drobné lehce lavírované perokresby, umístěné v menších iniciálách typu cadelle, s ornamentálními, vegetabilními, zoomorfními i figurálními motivy. Notace viz Rozpis obsahu.

Chybná paginace (pp. 53-56 bis) i foliace.

Od pag. 39 (fol. 20) do pag. 293 [297] (fol. 143r [149r]) listy číslovány po 20 ff. červeným inkoustem uprostřed vnějšího okraje folia. Občas stopy po seříznutých kustodách na posledním foliu složky uprostřed dole.

K pag. 310 [314] s velikonoční prosou přišit dole lístek psaný kurzívou se slokou písně "Christus surrexit".

Dřívější vlastník: Razítko "Bibliothecae A.E. Seminarii Olomucensis".

Sanktorál: svátky sv. Kláry, Františka, Antonína Poustevníka, Ondřeje, Václava, Ludmily a Prokopa.

Graduál M IV 2 představuje sesterský rukopis antifonáře M IV 6 (SVKOL). Oba rukopisy vznikly ve stejné dílně, byly napsány stejným písařem a iluminovány rovněž Mistrem Friedrichova brevíře. Oba byly navíc určeny pro některý moravský konvent minoritů či klarisek, jehož konkrétnější lokalizaci (pravděpodobně v Olomouci) není dosud možné s určitostí zjistit.

Ve výzdobě rukopisu, jež nejlépe dokládá umění Mistra Friedrichova brevíře, nacházíme kromě starších a jen nepatrně pozměněných kompozic Klanění králů či Seslání Ducha svatého velmi zajímavou a v českém umění tehdejší doby vzácnou ilustraci k svátku sv. Františka s dramatickou scénou jeho stigmatizace. Pro oba kodexy je charakteristický sklon k monumentalitě, větší počet scénických rekvizit a barevný posun k temnějším a intenzivnějším tónům. Působivé zobrazení celé postavy sv. Jana Křtitele u graduálu však již prozrazuje iluminátorův výraznější odstup od struktury drapování krásného slohu a použití, pro pozdní gotiku příznačné, složitější formy lámaných záhybů. Postava P. Marie ve scéně Adorace děcka je pak navíc zobrazena zepředu, což odpovídá již novému typu prostorově rozvinutější kompozice nizozemského původu, inspirované grafickým listem Mistra ES. Jinou rukou, snad písaře graduálu, jsou vytvořeny drobné lehce lavírované perokresby, zasazené do menších iniciál typu cadelle. Tak je tomu např. na pag. 147 [151] (fol. 75r [76r]) u znázornění sv. Antonína Poustevníka s vepřem.

Tento monumentální a reprezentativní kodex vznikl zřejmě současně s antifonářem M IV 6 (SVKOL) v sedmdesátých letech 15. století. S tímto časovým zařazením graduálu nemůže kolidovat ani absence svátku Transfiguratio Domini, přestože byl zaveden do obecného užívání v církvi už v roce 1457 (Boháček-Čáda 1994).

Základní informace

Zpracováno na základě soupisu rukopisů Státní vědecké knihovny v Olomouci (Boháček, M.-Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Böhlau 1994, s. 666-668, kat. č. 379.) a katalogu Od gotiky k renesanci: výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550, III. Olomoucko, Olomouc 1999, s. 483, kat. č. 377.

Rozpis obsahu

fs: Přední přídeští (nalepený lístek): Tropy ke Kyrie: "Magne Deus", Fons

bonitatis", "Virginitatis amator" (textus manu saec. XVI).

1-2: Credo.

Volný list s mešním kredem bez intonace (cantus fractus). Pseudogotické písmo XVII. stol.

3-5: Credo.

Kredo chorální. Rhombica XV. stol., která je pravidelnou notací dalších oddílů rukopisu (pokud není uvedeno jinak).

5-6: Aspersio diebus dominicis.

V rubrice uvedeno "cantrix incipit antiphonam".

7-38: Ordinarium missae.

Bez tropů (viz výše přední přídeští). Ordinarium odpovídá františkánským zpěvníkům. Skladby pravidelně sestaveny v celky z Kyrie, Gloria, Sanctus a Agnus. Některé přídavky světského původu. Ze XVII. stol. jsou doplňky, psané kvadratickou notací virgální.

39 -120: E proprio de tempore missae selectae.

Zhruba cyklus vánoční a velikonoční. Po Letnicích ještě svátek sv. Trojice a Božího Těla. Ztráty listů v obojím cyklu. Na pag. 96 [100] v rubrice opět "hic cantrices inscipiunt".

121 - 172: Proprium de sanctis.

Mezery vzniklé vytržením listů: za pag.162 [166] mezi svátkem sv. Vavřince a Narozením P. Marie a na konci sanktorálu. Tím postižen i svátek s. Clarae, jinak zařazeno vedle svátku sv. Františka též officium s. Anthonii presbyteri et confessoris. Z domácích pramenů na svých místech sv. Václav a sv. Ludmila (oba však jen v září), Prokop; chybí však sv. Vojtěch i ostatní. Chybí též Transfiguratio Domini, zavedená obecně r. 1457.

173 - 276: Commune sanctorum.

Ztráty listů na začátku a před dnešní pag. 275 [279], na níž už je Dedicatio ecclesiae zprostředka.

276 - 284: "In agenda mortuorum" - "Officium pro peccatis".

Mše 'Requiem' a 'Si iniquitates'.

284 - 288: Officium Dominicae IV. in Quadragesima.

Doplněk k temporálu. Notován ještě rhombicky; ale srov. další dodatky na pp. 294 [298] - 300 [304] a 397 [401] - 405 [409].

288 - 293: "De beata Virgine".

Osamocené součásti votivních formulářů, které nebylo možno čerpat ze sanktorálu. Na pag. 293 [297] skladba "Fratris Nicolai, ministri" na slova: "Alleluia, Preclara mundi Domina / nostra fac scribi nomina / in celi curia / Super mel dulcis / que lapsos fulcis / noxam extermina".

294 - 300: Dominica prima Quadragesimae.

Další dodatek k temporálu (srov. výše pp. 284 [288] - 288 [292] a dále pp. 397 [401] - 405 [409]). Františkánská notace kvadratická se znaky převzatými z mensury.

301 - 396: Prosarium (rhombica not.).

Celkem 35 skladeb de tempore et de sanctis v pořadí církevního roku promíšeně, nato od pag. 374 [378] "prosae communes". Začátek chybí. Kult františkánských světců (František, Klára, Antonín) je zřetelný. "De s. Venceslao" (pag. 354 [358]) je zapsána sequence "Christe tui preclari militis". Při velikonoční prose (pag. 310 [314]) "Victime pascali" dodáno rubrikátorem "Na velikú noc daj mazanec a beranec", prosa "In dedicatione ecclesie" (pag. 373 [377]) má nadepsáno "Na posvícenie dvé kur". K pag. 310 [314] s velikonoční prosou přišit dole lístek psaný kurzívou se slokou písně "Christus surrexit", jež je na konci prosy (pag. 311 [315]) incipitována v notách a stejně v notách dodáno "Bouh všemohúcí".

397 - 405: In Quadragesima dominicae IIa, IIIa, Passionis.

Další dodatek k temporálu. Františkánská notace kvadratická jako výše pp. 284 [288] - 288 [292] a 294 [298] - 300 [304].

405 - 409: "Officium de s. Didaco". Officium sine titulo. (De

novem choris angelorum?).

Přídavky z poč. XVI. stol., napodobující notaci předchozích officií postních.

409: Introitus: "In nomine Iesu omne genu flectatur".

Zapsáno olůvkem hrubou kvadratickou notací chorálních tisků rukou XVII. stol.

410: (kryptogram dávající jména a letopočet) "Muler Ygnats 1680". "Urbanek Valentin 1680". "Babor Johan 1680".

Literatura

Boháček, M.-Čáda, F: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Böhlau 1994, s. 666-668, kat. č. 379.

Friedl, A. a kol.: Moravská knižní malba XI. až XVI. století. Katalog výstavy. Brno 1955. s. 99, kat. č. 57.

Jirka, A.: Mistr Friedrichova brevíře. In: A. Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995, I, s. 515.

Krása, J.: Dodatky k pozdně gotické knižní malbě na Moravě. In: SPFFBU, F 21-22, 1977- 1978, s. 8.

Krása, J.: Knižní malba. In: Dějny českého výtvarného umění I. Od počátku do konce středověku. Praha 1984, sv. 2, s. 603.

Krása, J.: České iluminované rukopisy 13.-16. století, Praha 1990.

Od gotiky k renesanci: výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550, III. Olomoucko, Olomouc 1999, s. 483, kat. č. 377.

Petrů, E.: Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci. Praha 1959, s. 33.

Technická data o způsobu digitalizace

Digitalizováno scannerem BetterLight 6000


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 410 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
3xx: [ 301 ] [ 311 ] [ 321 ] [ 331 ] [ 341 ] [ 351 ] [ 361 ] [ 371 ] [ 381 ] [ 391 ]
4xx: [ 401 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Zadní předsádka: [ 001 ] [ 002 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu