[Bible olomoucká, I. díl]
sign. M III 1/I
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M III 1/I

Místo uložení

Státní vědecká knihovna Olomouc

Hlavní název

[Bible olomoucká, I. díl]

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

1417

Materiál

pergamen

Rozměry

50 x 33 cm

Rozsah

290 ff., chybí list pův. 24 [ukončení textu Genese a počátek Exodu]

Iluminace

Na počátku jednotlivých kapitol písařsky zdobené iniciály, červené nebo modré s kaligrafickou výzdobou párové barvy. Velká písmena psána střídavě červenou a modrou barvou. Z původních 30 miniatur dnes zachováno 29 (chybí miniatura na počátku textu Exodu): tyto iluminace figurální, většinou scénické, na začátku jednotlivých knih, v žaltáři a u nokturnů, většinou o rozměrech 60 x 60 mm a 60 x 70 mm ( v případě výraznějších odchylek uvedeno dále).

1r: (55 x 55 mm) - Aristoteles sedící u písařského pulpitu se dvěma knihami, jednou otevřenou a jednou zavřenou; ilustrace k předmluvě Starého zákona

1v: (180 x 90 mm) - Stvoření světa (pořadí jednotlivých dní podle Geneze není zachováno)- tři medailony s ornamentální výzdobou rozvilinami: první medailon - oddělení světla od tmy, stvoření dne a noci, oddělení vod nad klenbou a pod klenbou, stvoření souše a moří; druhý medailon - stvoření rostlin a živočichů; třetí medailon - stvoření lidí

8r: (110 x 90 mm) - Anděl vyvádí Lota se ženou a dcerami ze Sodomy a Abraham se přimlouvá u Hospodina za spravedlivé tohoto města

43v: Mojžíš učí Izraelské, jak přinášet zápalné oběti Hospodinu

56r: (35 x 30 mm) - Hospodin na Sinai přikazuje Mojžíšovi provést sčítání bojeschopných mužů

75r: Mojžíš sděluje Izraelským, co mu Hospodin přikázal

91v: Poslové se navracejí z průzkumu v zemi Kananejské s hroznem, který odřízli v Eškolském úvalu jako ukázku plodů země zaslíbené

103r: Juda s bratrem Simeonem, poté co zvítězili nad Kananejskými, utínají svým nepřátelům ruce a nohy

114v: Bóaz se táže svého služebníka na dívku, která za ženci sbírá klasy - Rút

116r: (63 x 69 mm) - Zasvěcení Samuela Hospodinu; Anna jej přivádí před kněze Eli

134v: Na příkaz Davida je proboden Amalechitský, který zabil poraženého Saula

148v: Král Šalamoun vynáší rozsudek ve sporu dvou žen o dítě

165r: Dva náměty malomocenství - Náman Syrský je zbaven malomocenství, zatímco Elizeův sluha Gézi je malomocenstvím potrestán

180v: Levité pod vedením krále Davida přenášejí na Sion truhlu Boží

194r: Hospodin se zjevuje králi Šalamounovi v Gabaon, iluminace zdobena rozvilinami

211v: Perský král Cyrus propouští Izraelské z babylonského zajetí a Sassabasarovi Judskému vrací nádobu domu Hospodinova

216v: Nehemiáš vyzývá Izraelské k obnově Jerusalema

223r: Nehemiáš naslouchá stížnostem Izraelských

229v: Hospodin zkouší Tobiáše - Tobiáš je oslepen a pochovává mrtvé

234v: Judit utíná hlavu Holofernovi a podává ji služebnici

241r: Král Auerus a Ester

247v: Job; žena jej navádí k zlořečení Hospodinu, přátelé Elifaz z Teman, Bildad ze Šuach a Sofar z Naamah jej odsuzují a Elihu jej přesvědčuje o Boží velikosti

259v: Levité v čele s králem Davidem přenášejí truhlu Boží na Sion

264r: (67 x 71 mm) - Pomazání Davida na krále

267r: Hospodin seslal Davidovi proroka Nátana

269v: Patrně král Saul pronásledující Davida

272v: Král David prosí Hospodina o pomoc proti Filištínským

276r: Král David obklopený hudebníky

279v: Levité v čele s králem Davidem přenášejí na Sion truhlu Boží

283r: Ježíš se v úskosti modlí k Otci (výklad textu jako podobenství o příchodu Spasitele)

Poznámky

Novodobá převazba původní pozdně gotické, prkénkové vazby. Dřevěné desky potaženy hnědou kůží se slepotiskem, fragmenty původní kůže zdobené gotickými ornamenty po restaurování zachovány na přední i zadní desce; na rozích a ve středu desek i na sponách kování soudobé práce, z něhož jsou v původní podobě zachovány 4 kusy na rozích pření desky, kování na sponách a štítek ve středu pření desky s nápisem gotickou minuskulí, stočeným do kruhu. (Podrobná restaurátorská zpráva vlepena na zadním přídeští druhého dílu Bible olomoucké.)

Vznik rukopisu datován na fol. 281v. Text - první česká redakce - shodný s Biblí litoměřicko-třeboňskou, z čehož lze usuzovat na vznik z téže předlohy. Text psán stejnoměrnou gotickou minuskulí.

Dřívější vlastník: Jezuité v Olomouci a předtím některý z moravských klášterů.

Základní informace

zpracováno na základě záznamů v soupisu rukopisů Státní vědecké knihovny v Olomouci; viz literatura

Rozpis obsahu

Ir-Iv: [vacua]

IIr: olomoucká BIBLE 1417 I [novodobý kaligrafický záznam tradičního titulu]

IIv-IIIv: [vacua]

1r-1v: Počínají sě prvé knihy Mojžiešovy, jenž slovú Genesis, v nichž to sě čte, kterak jest Buoh svět stvořil i všecko, což jest na něm, ne proto, aby toho požíval, ale aby tomu panoval. A to jest prvá kapitola, jenž slove Přědchódcě řěči pořád mluvené nebo poostalé. [Předmluva ke Genesi vlastní rukopisům staročeské bible první redakce.]

1v-289v: Tuto sě počíná prvnie kapitula a prvé kniehy Mojžišovy, ježto slovú Genesis, o stvoření světa, kterak jest Buoh svět stvořil i to všechno, což jest na něm. [Pořadí knih Starého Zákona, pojatých do prvního dílu, obvyklé jako ve středověkých rukopisech bible latinské, t. j. za Knihou Nehemiášovou (= 2 Esdrae) je zařazen překlad apokryfní knihy Exdrášovy pod názvem Druhé knihy Esdre. Žaltář upraven pro liturgické potřeby, t. j. rozdělen podle nokturnů na sedm oddílů.]

289v-290r: Poděkujte všecky diela Hospodinova Hospodinu, chvalte a povyšte jeho navěky... chvalitedlný, slavný i povýšený jsi navěky. [Canticum prium puerorum, Dan. 3, 57-89]

290r: Požehnaný Hospodin, Bóh israhelský... sedie k zpravenie noh našich na cestu pokoje. [Cant. Zachariae, Luc. 1, 68-79]

Tě Boha chválímy... Tobě, Hospodine, jměl jsem naději, nepohaněn budu věčně. [Hymnus Ambrosianus]

Velebí duše má Pána... k Abrahámovi i k jeho dětem na věky. [Magnificat, luc. 1, 46-55]

290v: Nynie postíš sluhu svého, Hospodine... a chválu obcě tvé Izraheli. [Cant. Simeonis, Luc. 2, 29-32]

Ktož chce spasen býti, přede vším potřebie jest, aby držal křesťanskú vieru... pójdú do života věčného. [Symbolum Athanasii na kondi neúplné: PL, 88, 585-586]

Literatura

M. Boháček, F. Čáda: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmuetz, Koeln 1994

J. Eliáš: Rykopisy českých biblí v našich knihovnách. disertace FF Masarykovy univerzity, Brno 1971

A. Nowak - J. Kachník: Církevní památky Olomouce I. Olomouc 1895

J. Vašica: Bible Olomoucká 1417. 1. díl. Olomouc 1933

E. Petrů: Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci, Praha 1959

Z. Drobná: Kresba v české středověké miniatuře. Hollar, 29 (1957)

J. Krása: Olomoucké iluminované rukopisy. Referát o jubilejní výstavě Státní vědecké knihovny v Olomouci. Umění XVI, 1968, s. 413-416

J. Krása: K olomouckým rukopisům 15. století. Historická Olomouc a její současné problémy III, Olomouc 1980, str. 113-122

J. Krása: Knižní malba, Dějiny českého výtvarného umění I, Praha 1984

V. Kyas: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha 1997

V. Kyas: Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká. I Evangelia. Praha 1981, II Epištoly, Skutky apoštolů, Apokalypsa. Praha 1985

J. Merell: Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti. Praha, Česká katolická charita 1956

K. Stejskal: Iluminované bible V Čechách a jejich vztah k západoevropské knižní malbě. sb. Česká bible v dějinách evropské kultury, Brno 1994, s. 97-116

K. Stejskal: Knižní malba doby husitské. Katalog výstavy Iluminované rukopisy doby hisitské NK Praha 1990, Praha 1990, s. 23-35

K. Šourek: Miniatury dvoudílné české bible zvané Olomoucká z roku 1417-sign. III/1 v Studijní knihovně v Olomouci. Praha 1944

K. Chytil: Vývoj miniaturního malířství v době králů rodu Lucemburského. Památky archeologické a místopisné, 13 (1885)

Technická data o způsobu digitalizace

digitized by BetterLight 6000


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 289 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ] [ 003 ]
Zadní předsádka: [ 001 ] [ 002 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu