[Bible boskovická]
sign. M III 3
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M III 3

Místo uložení

Státní vědecká knihovna Olomouc

Hlavní název

[Bible boskovická]

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

asi polovina dvacátých let XV. století

Rozměry

45,5 x 33 cm

Rozsah

II + 536 ff.

Iluminace

Kodex obsahuje celkem 89 miniatur, z nichž pouze 5 lze označit za čistě ornamentálně zdobené iniciály, které plní výhradně funkci dekorativní. Z celého souboru miniatur je přitom dobře patrný vývoj funkcí, který iluminace v dané době plní. Značná část iluminací sestává z iniciály, do níž je vkomponován obraz, který prostřednictvím figurálního motivu zachycuje scénu vylíčenou v textu, s nímž je kompozice spjata. Jsou-li miniatury tohoto typu zdobeny rozvilinami, fungují rozviliny spíše jako prostředek k vyplnění prostoru na okrajích folia nebo představují jen malé výběhy z patek iniciály nebo z rámu obrazu, takže celá kompozice nabývá převážně ilustrativního rázu. U dalších minuatur se tendence po opuštění dekorativních funkcí prosazuje ještě výrazněji: absence rozvilinové výzdoby ponechává jen kompozici iniciály zdobené obrazem. Vítězství ryze ilustrativní funkce představují obrazy, které postrádají dekorativní složku zcela; sestávají pouze z narativního obrazu vloženého do rámu. Iniciála je v těchto případech provedena jen písařsky v malém okénku, vynechaném pro daný účel v pravém rohu miniatury. Charakter iluminací v rámci celého kodexu tedy není jednotný, což svědčí pro domněnku, že výzdoba Bible boskovické je dílem několika iluminátorů. (Podrobněji k polemice na toto téma viz lit.)

Uvedené rozměry iluminací odpovídají velikosti níže popsaných miniatur; do rozměrů není zahrnuto zdobení rozvilinami (jeho přítomnost a charakter na příslušném foliu zachycuje níže uvedený slovní popis). Případy, v nichž při převazbě došlo k odříznutí části výzdoby, jsou poznamenány za popisem daného obrazu na příslušném foliu.

1v: (297 x 417 mm) - Stvoření světa v sedmi medailonech; nahoře větší medailon (průměr kruhu 98 mm) - sedmý den stvoření - Bůh Otec trůnící mezi anděly v den odpočinku; pod ním šest menších medailonů (průměr kruhů 85 mm); vlevo nahoře - první den - stvoření světla a jeho odloučení od temnoty, den a noc; vlevo uprostřed - druhý den - soustředění vod pod nebem na jedno místo: stvoření souše a moře; vlevo dole - třetí den - stvoření rostlinstva; vpravo dole - čtvrtý den - stvoření slunce, měsíce a hvězd; vpravo uprostřed - pátý a šestý den - stvoření zvířectva; vpravo nahoře - šestý den - stvoření lidí. Celostránkový obraz jako frontispis, medailony vkomponovány do zlatého rámu a ornamentální výzdoby.

1r: (53 x 54 mm) - V prvním sloupci ornamentálně zdobená malovaná iniciála V

1r: (26 x 22 mm) - V druhém sloupci ornamentálně zdobená malovaná iniciála T

2r: (27 x 32 mm) - V prvním sloupci ornamentálně zdobená malovaná iniciála P

2r: (27 x 24 mm) - V druhém sloupci ornamentálně zdobená malovaná iniciála T

2v: (37 x 38 mm) - V prvním sloupci ornamentálně zdobená malovaná iniciála A

2v: (37 x 44 mm) - V druhém sloupci ornamentálně zdobená malovaná iniciála P

21r: (131 x 123 mm) - Izraelci na poušti sbírají manu, kterou jim seslal Hospodin; Mojžíš u skály na Chorébu, z níž podle Hospodinových slov tryská voda, aby lid mohl pít. Po stranách textu výzdoba rozvilinami a droleriemi, do níž jsou vkomponovány dva znaky, náležející patrně objednavateli kodexu (viz anotace).

37r: (93 x 138 mm) - Mojžíš promlouvá k Izraelským o stánku setkávání. Folio s výzdobou rozvilinami (okraje výzdoby při převazbě odříznuty).

37v: (66 x 130 mm) - Hospodin promlouvá k Mojžíšovi o zápalných obětech a Mojžíš ukazuje Izraelským, jak přinášet oběti Hospodinu. Folio s výzdobou rozvilinami (okraje výzdoby při převazbě odříznuty).

48v: (95 x 104 mm) - Hospodin na Sinai přikazuje Mojžíšovi provést sčítání bojeschopných mužů; Mojžíš a Áron podle tohoto rozkazu vybírají knížata z dvanácti izraelských rodů. Folio s výzdobou rozvilinami (okraje výzdoby při převazbě odříznuty).

64r: (91 x 97 mm) - V Zajordání v moábské zemi Mojžíš vysvětluje Izraelským zákon, který mu na Chorébu svěřil Hospodin.

77v: (92 x 103 mm) - Levité přenášejí truhlu Boží smlouvy.

87v: (93 x 101 mm) - Samson u timnatských vinic holýma rukama zabíjí lva.

98v: (72 x 40 mm) - Ornamentálně zdobená malovaná iniciála W ve vyzlaceném poli. Z patek iniciály větveny rozviliny. Při levém okraji folia do rozvilinové výzdoby vkomponován figurální motiv (okraj tohoto motivu při převazbě odříznut).

100r: (92 x 99 mm) - Anna přivádí Samuela před kněze Eli - zasvěcení Samuela Hospodinu.

117r: (60 x 70 mm) - Amalechitský, který zabil poraženého Saula, je na příkaz krále Davida zabit. Obraz vkomponován do iniciály T, zdobené rozvilinami (okraje výzdoby při převazbě odříznuty).

130r: (38 x 33 mm) - Král David na smrtelném loži. Folio zdobeno rozvilinami, větvenými z patek iniciály (okraje výzdoby při převazbě odříznuty).

144v: (33 x 94 mm) - Král Ochoziáš na smrtelném loži přijímá zvětstování proroka Eliáše o trestu Božím. Obraz vkomponován do iniciály I, zdobené rozvilinami, které se větví z patek iniciály.

155r: (30 x 25 mm) - Prorok Izaiáš přináší králi Ezechiášovi poselství od Hospodina. Obraz je vkomponován do iniciály T, zdobené rozvilinami, které se větví z horní patky iniciály.

158v: (89 x 91 mm) - Král David před shromážděním izraelských předáků pověřuje svého syna Šalamouna stavbou chrámu, jak mu to vyjevil Hospodin.

170v: (74 x 90 mm) - Šalamoun prosí Hospodina, který se mu zjevil při objetování u bronzového oltáře před Hospodinovým příbytkem, aby jej obdařil moudrostí při vladařských povinnostech. Obraz je vkomponován do iniciály P, zdobené rozvilinami, které se větví z patek iniciály.

186v: (77 x 88 mm) - Perský král Kýros přijímá cennosti na stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Obraz vkomponován do iniciály P, zdobené rozvilinami, které se větví z patek iniciály (okraje rozvilinové výzdoby při převazbě odříznuty).

191v: (75 x 91 mm) - Nehemiáš podává víno králi Artaxerxovi. Obraz zdoben rozvilinami, které se větví z jeho rámu (okraje rozvilinové výzdoby při převazbě odříznuty).

198r: (72 x 75 mm) - Josiáš obětuje skopce. Rozviliny větveny z rámu obrazu.

205v: (78 x 85 mm) - Tobiáš v doprovodu archanděla Rafaela na cestě do města Rages. Obraz vkomponován do iniciály D, zdobené rozvilinami, které se větví z patek iniciály (okraj rozvilinové výzdoby při převazbě odříznut).

210v: (90 x 92 mm) - Judit utíná hlavu Holofernovi. Zdobeno rozvilinami, větvenými z rámu obrazu (okraje rozvilinové výzdoby při převazbě odříznuty).

216v: (76 x 90 mm) - Král Asuerus a Ester, která se stává královnou namísto zapuzené Vašti. Obraz vkomponován do iniciály U, zdobené rozvilinami, které se větví z patek iniciály.

223r: (94 x 96 mm) - Elifaz, Bildad a Zofar bědují nad utrpením svého přítele Joba. Mezi iluminací a textem druhého sloupce přikreslena (patrně přísařem) postavička ďábla.

235r: (33 x 34 mm) - Ornamentálně zdobená malovaná iniciála Z s rozvilinami, které se větví z patek iniciály (okraj rozvilinové výzdoby při převazbě odříznut).

235v: (75 x 78 mm) - Král David. Obraz vkomponován do iniciály B, zdobené rozvilinami, které se větví z patek iniciály (okraje rozvilinové výzdoby při převazbě odříznuty).

242r: (65 x 68 mm) - Nářek krále Davida. Obraz vkomponován do iniciály C.

244r: (69 x 73 mm) - Král David ve zbroji. Obraz vkomponován do iniciály C.

246v: (67 x 72 mm) - Král David se modlí k Hospodinu. Obraz vkomponován do iniciály U.

249v: (68 x 72 mm) - Trubač s fanfárovou trubkou. Obraz vkomponován do iniciály R.

252v: (62 x 61 mm) - Král David hraje na tympanon. Iluminace částečně poškozena vlhkem.

255v: (68 x 67 mm) - Kristus s královskými insigniemi na trůně. Obraz vkomponován do iniciály B.

265r: (92 x 97 mm) - Mladý Šalamoun s královskými insigniemi na trůně.

274v: (93 x 105 mm) - Starý Šalamoun s královskými insigniemi na trůně.

278r: (192 x 106 mm) - Kristus objímá symbolickou postavu ženy - svou nevěstu církev.

279v: (92 x 99 mm) - Kristus na trůně nabádá ke spravedlnosti.

385r: (57 x 58 mm) - Ornamentálně zdobená malovaná iniciála S

286v: (94 x 94 mm) - Kristus Král s žehnajícím gestem sedící na trůně.

305r: (128 x 103 mm) - Umučení proroka Izaiáše, jemuž přihlíží bezbožný král Manasses.

327r: (96 x 108 mm) - Judští kamenují proroka Jeremiáše.

352r: (93 x 93 mm) - Jeremiášův nářek nad Jeruzalémem.

354r: (92 x 94 mm) - Král Jechoniáš a starší judského lidu v babylonském zajetí naslouchají Baruchovu čtení z Knihy proroctví.

356v: (92 x 103 mm) - Ezechielovo umučení. Iluminace poškozena vlhkem.

376v: (96 x 100 mm) - Král Darius shledává, že Daniel, uvržený do jámy lvové, je živ.

384v: (95 x 91 mm) - Prorok Ozeáš. Iluminace poškozena vlhkem.

387v: (75 x 89 mm) - Prorok Joel. Obraz vkomponován do inicály S.

388v: (94 x 93 mm) - Prorok Amos s hlavou probodnutou hřebem se modlí k Hospodinu.

391r: (75 x 89 mm) - Prorok Abdiáš.

391v: (88 x 85 mm) - Velryba vyvrhuje proroka Jonáše na břeh.

392r: (73 x 85 mm) - Prorok Micheáš.

393v: (93 x 90 mm) - Prorok Nahum.

394v: (72 x 67 mm) - Prorok Habakuk s košem a holí.

395v: (73 x 79 mm) - Prorok Sofoniáš ohlašuje den Hospodinova soudu - v ruce drží nápis "bliz gest den Bozi".

396v: (92 x 92 mm) - Prorok Ageus.

397r: (66 x 69 mm) - Prorok Zachariáš.

400v: (71 x 80 mm) - Prorok Malachiáš.

401v: (94 x 85 mm) - Alexandr makedonský na smrtelném loži předává vládu svým dvořanům. Iluminace je nedokončena: základová kresba, podkladová barva na pozadí v kruhovém medailonu a na rámu, rohové výseče na pozadí kruhového medailonu vyzlaceny.

415r: (93 x 102 mm) - Král Antiochos vynáší rozsudek umučení nad makabejskými zajatci - sedmi bratry a jejich matkou. Iluminace nedokončena: základová kresba, podkladová barva na pozadí v kruhovém medailonu a v rohových výsečích na pozadí kruhového medailonu.

426r: (126 x 131 mm) - Narození Ježíše v Betlémě; v pozadí pastýři, jimž anděl zvěstuje zprávu o příchodu Spasitele. Folio s rozvilinovou výzdobou (její okrajová část při převazbě odříznuta).

438r: (72 x 89 mm) - Ornamentálně zdobená malovaná iniciála P. Bohatá rozvilinová výzdoba, zasahující od horního až po dolní okraj folia, větvena z patek iniciály (okraj rozvilinové výzdoby při převazbě odříznut).

445v: (72 x 81 mm) - Sv. Lukáš zapisuje text evangelia. Obraz vkomponován do iniciály B, zdobené rozvilinami, které se větví z patek iniciály.

459v: (92 x 90 mm) - Sv. Jan zapisuje text evangelia do knihy, kterou podpírá Janův symbol - orel. Obraz vkomponován do iniciály N.

467v: (169 x 119 mm) - Obraz poslední večeře; jedenáct apoštolů sedí za stolem a vpředu Ježíš myje nohy Šimonu Petrovi. Iluminace nedokončena: základová kresba jen částečně doplněna podkladovými barvami.

471v: (73 x 91 mm) - Sv. Pavel píše list Římanům. Obraz vkomponován do iniciály P. Celá kompozice nedokončena: základová kresba zdobena pouze zlatem ve výsečích na pozadí iniciály.

477v: (51 x 57 mm) - Sv. Pavel posílá list Korintským. Obraz vkomponován do iniciály P. Celá kompozice nedokončena: základová kresba zdobena pouze zlatem ve výsečích na pozadí iniciály.

483v: (65 x 70 mm) - Sv. Pavel předává list Titovi. Obraz vkomponován do iniciály P. Celá kompozice nedokončena: základová kresba zdobena pouze zlatem ve výsečích na pozadí iniciály.fol. 487r (73 x 69 mm) - Sv. Pavel předává list poslovi. Iluminace nedokončena: provedena jen základová kresba.

489r: (54 x 55 mm) - Tychikus přijímá od sv. Pavla, uvrženého do vězení, list Galatským. Zdobeno rozvilinami, větvenými z rámu obrazu. Iluminace nedokončena: provedena pouze základová kresba a zlaté zdobení kapek v rozvilinách.

491r: (66 x 66mm) - Epafroditus přijímá od sv. Pavla, uvrženého do vězení, list Filipským. Iluminace nedokončena: základová kresba, částečně podkladové barvy a lazurování, na pozadí dokončena zlatá ornamentální výzdoba.

492v: (65 x 67 mm) - Sv. Pavel, uvržený do vězení, hovoří s Tychikem a Onesimem, které posílá s listem ke Koloským. Iluminace nedokončena: základová kresba, částečně podkladové barvy a lazurování, na pozadí výjevu zlatá ornamentální výzdoba, rohové výseče na pozadí kruhového medailonu vyzlaceny.

493v: (66 x 67 mm) - Sv. Pavel předává poslům list pro Soluňské. Obraz vkomponován do iniciály P, zdobené rozvilinami, které se větví z patek iniciály. Iluminace nedokončena: základová kresba, částečně podkladové barvy a lazurování, na pozadí výjevu zlatá ornamentální výzdoba.

494v: (64 x 63 mm) - Sv. Pavel předává poslům list pro Soluňské. Iluminace nedokončena: základová kresba, částečně podkladové barvy a lazurování, na pozadí výjevu zlatá ornamentální výzdoba, rohové výseče na pozadí kruhového medailonu vyzlaceny.

495v: (65 x 68 mm) - Timotheus - biskup efezský - přijímá od posla Pavlův list. Iluminace nedokončena: základová kresba, částečně podkladové barvy a lazurování, na pozadí výjevu zlatá ornamentální výzdoba.

497r: (66 x 67 mm) - Timotheus - biskup efezský - přijímá od posla Pavlův list. Obraz vkomponován do iniciály P. Figurální motiv nedokončen: základová kresba, částečně podkladové barvy a lazurování. Iniciála P i pozadí dokončeny.

498r: (69 x 68 mm) - Titus - biskup krétský - přijímá od posla Pavlův list. Iluminace nedokončena: základová kresba zdobena pouze vyzlacením výsečí na pozadí kruhového medailonu.

498v: (66 x 67 mm) - Sv. Pavel, uvržený do vězení, předává Onesimovi list pro jeho pána, Filemona Kolosského. Obraz vkomponován do iniciály P. Celá kompozice nedokončena: proveden pouze základová kresba.

499r: (69 x 67 mm) - Posel předává list Židům. Iluminace nedokončena: základová kresba zdobena pouze vyzlacením výsečí na pozadí kruhového medailonu.

503r: (80 x 85 mm) - Sv. Lukáš zapisuje do knihy na pultu skutky apoštolské. Obraz vkomponován do iniciály N, zdobené rozvilinami, které vybíhají z patek iniciály. Celá kompozice nedokončena: základová kresba zdobena pouze vyzlacením výsečí na pozadí iniciály a části rozvilin.

517r: (41 x 95 mm) - Sv. Jakub Menší držící nápisovou blánu. Obraz vkomponován do Iniciály I. Celá kompozice nedokončena: základová kresba zdobena pouze vyzlacením pozadí iniciály.

518r: (60 x 63 mm) - Sv. Petr píše list. Obraz vkomponován do iniciály P. Celá kompozice nedokončena: základová kresba zdobena pouze vyzlacením pozadí iniciály.

519v: (60 x 68 mm) - Sv. Petr držící nápisovou blánu. Obraz vkomponován do iniciály S. Celá kompozice nedokončena: základová kresba zdobena pouze vyzlacením pozadí iniciály.

520v: (68 x 68 mm) - Sv. Jan čtoucí list. Obraz vkomponován do iniciály C. Celá kompozice nedokončena: základová kresba zdobena pouze vyzlacením pozadí iniciály.

522r: levý sloupec (76 x 78 mm) - Posel předává Janův list symbolické postavě ženy - "vyvolené paní" církvi. Iluminace nedokončena: provedena pouze základová kresba.

522r: pravý sloupec (71 x 60 mm) - Gaius přijímá od posla Janův list. Iluminace nedokončena: provedena pouze základová kresba figurálního výjevu (bez rámu).

522v: (42 x 101 mm) - Sv. Juda Tadeáš držící nápisovou blánu. Obraz vkomponován do iniciály I. Celá kompozice nedokončena: základová kresba zdobena pouze vyzlacením pozadí iniciály.

523v: (75 x 79 mm) - Svatý Jan na ostrově Patmu zapisuje text Zjevení. Iluminace nedokončena: základová kresba zdobena pouze vyzlacením rohových výsečí na pozadí kruhového medailonu.

Poznámky

Vazba renesanční (datum 1539 součástí slepotiskové výzdoby na přední i zadní desce), dřevěné desky potaženy bílou kůží se slepotiskem, na rozích kování s nárazníky (na přední desce 4 kusy, na zadní desce zachovány jen 3 kusy), zbytky spon na přední desce. Dnešní vzhled kodexu je dílem převazby, při níž byl rukopis zároveň znovu poříznut, čímž došlo k odstranění části rozvilinové výzdoby na foliíích, kde tato výzdoba zasahovala do okrajových částí stran (tyto případy zmíněny v rámci popisu jednotlivých iluminací).

Psáno dvěma písaři ve dvou sloupcích (v jednom sloupci jen výjimečně - fol. 21r, 426r). Písmo - stejnoměrná gotická minuskula, pravopis diakritický. Rubriky červeně nebo modře, živá záklaví převážně latinská (podle jednotlivých knih) psána červenými a modrými, střídavě zlacenými literami. Fol. 438r zdobeno filigránem. Konečné listy - fol. 530r-533v - připojeny při převazbě; obsahují přídavky z 2. pol. 20. let XV. století, jsou psány jedinou rukou, červeno černě bez zdobení.

Na předním přídeští přestřižený pergamenový dvoulist s latinským teologickým textem. Na zadním přídeští neúplný pergamenový dvoulist se zlomkem tropáře asi ze XIV. stol. Texty "Recordare mater" a "Kyrie paschale".

Jednotlivá folia v novější době označena tužkou: čísla odpovídající paginaci zcela nesprávná, čísla foliace s drobnými odchylkami od skutečného stavu.

Anotace

Ve starší české odborné literatuře bývá tento kodex označován jako Druhá bible olomoucká nebo Bible olomoucká v jednom svazku, v německé literatuře jako Bibel der Gräfin von Thouar. Ani dnešní název však není zcela přesný, neboť je odvozen od jména prvního známého vlastníka, nikoli však pořizovatele bible. Otázka pořizovatele zůstává stále nedořešena. Ukazují na něho dva znaky v ornamentální výzdobě na fol. 21r. Názory na jejich výklad shrnuje E. Petrů (viz literatura) a sám za jejich vlastníky označuje Aleše Škopka z Dubé (+1435) a jeho manželku Škonku z Vartenberka (+1432). Prvním známým vlastníkem tohoto kodexu byl Václav Černohorský z Bozkovic, který jej 27. května 1565 věnoval svému třeboňskému úředníkovi Jindřichu Rychenbochovi (viz zápis na fol. 543v. Tento zápis v latinském překladu je reprodukován v záznamu ze XVII. století na fol. Iv. V letech 1597-98 byla bible majetkem hraběnky Thouarové z Jaroslavic, která ji věnovala brněnským jezuitům (viz dva zápisy na fol. Ir). Při rušení klášterů Josefem II. se majitelem stala olomoucká lycejní knihovna, jejímž pokračovatelem je i dnešní vlastník - Státní vědecká knihovna v Olomouci.

Základní informace

zpracováno na základě náznamů v soupisu rukopisů Státní vědecké knihovny v Olomouci; viz literatura

Rozpis obsahu

Ir-Iv: [vacua]

Ir: [Knihovnická poznámka brněnských jezuitů:] Soc. Iesu Brunnae catalogo inscriptus anno 1604, die 9 juni [a přípisek rukoou XVII. století, vysvětlující, jak se kodex k brněnským jezuitům dostal:] Biblia boemica continentia Vetus et Novum Testamentum, antiquissimo Boemorum idiomate conscripta et Societati Iesu Brunae a magnifica domina de Thovar in Jaroslauicz oblata circa annum 1597... [další obsah zápisu uvádí také jméno dříve zemřelého manžela dárkyně:] ...Bernardus Ludovicus de Tovar, liber baro in Engesfeld et Joslawicz... [Níže uveden latinský přepis přípisku z fol. 534v o darování kodexu Henricu Reychenborchovi jeho pánem Václavem Černohorským z Bozkovic.]

IIv: [Celostránkový obraz Stvoření světa v sedmi medailonech jako frontispis (podrobný popis viz v oddílu Iluminace)]

1r-425r: [Starý zákon] v počátcě stvořil Buoh nebe i zemi... ale tato řěč teď bude skonána. Amen.

[Pořadí knih Starého zákona jako obvykle v latinských středověkých rukopisech: za knihou tzv. Nehemiášovou (= II Esdr.) je pod názvem "Druhé Ezdrášovy" zařazen překlad apokryfní 3. knihy Esdrášovy.

Ve vnitřním uspořádání se liší od biblického pořádku Žalmy (označované v živém záhlaví názvem "David"), jejichž text je upraven pro liturgické potřeby rozdělením rozsáhého žalmu 118 na jedenáct úseků samostatně číslovných, takže na žalm 119 připadá číslo 129 a všech žalmů je 160.

Přídavky k biblickému textu podle pořadí biblických knih:

20r-20v: Počíná sě kratičký výklad na přikázanie božie Desatero pro sprostné a neprázdné v práci, vyložené skrze Mistra. Pán buoh v knihách Exodus, jenž česky slovú Východ... a napíšeš je na veřeji a na dverech domu svého. [Mezi knihami Genesis a Exodus vložen Kratší výklad na Desatero, jehož autorem je Jan Hus. V živém záhlaví na fol. 20v text označen jako "Přikázanie", při začátku vloženého textu na okraji fol. 20r obloukem červeně a modře připsáno "Nechj státi pro Bóh".]

186r-186v: Pane Bože všemohúci... A tobě sláva navěky věkoma. Amen." [Modlitba před zpovědí. Počátek vloženého textu označen při levém okraji pravého sloupce na fol. 186r.]

235r-235v: [Tři předmluvy před Žalmy:]

Počíná sě předmluva svatého Jeronýma v knihy žalmové. Žaltář dávno jsa v Římě bych obrátil... A viece žádají z kalného potoka nežli z čisté studnice píti.

Počíná sě předmluva druhá svatého Jeronýma v též knihy. David, syn Jesse, když bieše v svém království... točížto mazanému Davidovi k svatosti slušejí Pána našeho Jezu Krista.

Počíná sě předmluva třetie svatého Jeronýma v knihy žalmové. Knihy žalmové kakžkoli jediném sevřeni jsú... Neb Duch svatý jist je zřiedil, jakož jest chtěl.

263v: Chvála svaté cierkve. Tě Boha chválímy... jakož jsme naději jiměli v tobě. [Hymnus ambrosiánský (Te Deum laudamus).]

263v-264r: Ktožkolivěk chce spasen býti... nebude moci spasen býti. [Pozdější přípisek: Vyznání Athanasiovo.]

426r-529v: [Nový zákon] Kniha národa Jezu Krista, syna Davidova. Abrahám urodil Izáka... Přiď pane Ježíši. Milost pána našeho Jezu Krista se všemi vámi. Amen. [Pořadí knih Nového zákona: za Janovým evangeliem následují nejprve Pavlovy listy, a teprve za nimi jsou zařazeny Skutky (t.j. pořadí časté i latinských středověkých rukopisech).]

530r-531v: Počíná se registrum nebo zpráva na epištoly a čtenie přes celý rok... [Přídavek psaný dalším písařem z 2. pol. XV. stol.]

352r-533r: Pravidlo o svátečních epištolách a čteních... [Pokračování přídavku, psáno stejnou rukou 2. pol. XV. stol.]

534r: [vacuum]

534v: Léta 1565 v neděli po sv. Urbanu řáčil mi jeho milost, pán můj, pan Václav Černohorský z Bozkovic a na Třebové, mně Hendrychovi Reychborchovi, toho času úředníku na Třebové, ráčil jeho milost mně tyto knihy a biblí darovati ut supra. Henrych Reychenborch m.p. [Vlastnický zápis rukou XV. stol.]

535r-535v: [vacua]

Literatura

M. Boháček, F. Čáda: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmuetz, Koeln 1994

F. M. Bartoš: Záhada boskovické bible. Věstník ČAVU 53, 1944, s. 105-106

E. Petrů: Z rukopisných sbírek Universitní knihovny v Olomouci, Praha 1959

E. Petrů: Znovu k původu bible boskovické. sb. Boskovice v dějinách, Boskovice 1969, str. 11-22

Z. Drobná: K problematice Bible boskovické. Umění 13, 1965, 127-138

Z. Drobná: Kresba v české středověké miniatuře. Hollar, 29 (1957), str. 49-56

J. Eliáš: Rukopisy českých biblí v našich knihovnách. disertace FF Masarykovy univerzity, Brno 1971

J. Karásek: Příspěvek k dějinám bible boskovické a kostela boskovického. Olomouc 1918

J. Krása: Olomoucké iluminované rukopisy. Referát o jubilejní výstavě Státní vědecké knihovny v Olomouci. Umění XVI, 1968, s. 413-416

J. Krása: Studie o rukopisech husitské doby. Umění XXII, 1974, s. 95-100

J. Krása: K olomouckým rukopisům 15. století. Historická Olomouc a její současné problémy III, Olomouc 1980, str. 113-122

J. Krása: Knižní malba. Dějiny českého výtvarného umění I, Praha 1984, s. 405-439, 596-612

V. Kyas: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha 1997

V. Kyas: Česká předloha staropolského žaltáře. Rozpravy ČSAV, řada SV, roč. 72 seš., 1962, str. 17-18

V. Kyas: První překlad české bible. Rozpravy ČSAV, řada SV, roč. 81 seš. 1, 1971, str. 22

V. Kyas: Dobrovského třídění českých biblických rukopisů ve světle pramenů. Josef Dobrovský 1753-1953. Sborník studií k dvoustému výročí narození. Praha, NČSAV 1953. str. 295

J. Eliáš: Popis a paleografický rozbor rukopisů českých biblí 15. stol. II. redakce (diplomová práce FF Masarykovy univerzity, Brno 1969 (strojopis)

Bible Olomoucká 1417. 1. díl. Olomouc, Akademie velehradská 1933. 31 s. - doplněk: Z bible litoměřické . 3 s. - Textová část: Josef Vašica: Olomoucká bible. 12 s.

J. Merell: Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti. Praha, Česká katolická charita 1956. str. 14, 28

A. V. Šembera: Páni z Boskovic a potomní držitelé hradu boskovického na Moravě. 2. přeprac. vyd. Vídeň, vl. n. 1870, str.

M. Plánka: Iluminovaná bible boskovická. 1. část (textová). 2. část (obrazová). Olomouc 1952 - opis disertační práce.

K. Stejskal: Iluminované bible v Čechách a jejich vztah k Západoevropské knižní malbě. sb. Česká bible v dějinách evropské kultury, Brno 1994, s. 97-116

K. Stejskal: Knižní malba doby husitské. Katalog výstavy Iluminované rukopisy doby husitské NK Praha 1990, Praha 1990, s. 23-35

K. Šourek: Miniatury české bible zvané boskovická z let 1420-30 v Studijní knihovně v Olomouci sign. III/3, Praha 1944

K. Chytil: Vývoj miniaturního malířství v době králů rodu Lucemburského. Památky archeologické a místopisné, 13 (1885), str. 363

České iluminované rukopisy XV. století. Miniatury české bible zvané boskovická z let 1420-1430 v Studijní knihovně v Olomouci sign. III/3. Praha, K. Šourek, F. Illek a A. Paul 1944. Documenta Bohemicae Artis Phototypica.

B. Vybíral: České husovské rukopisy c. k. studijní knihovny v Olomouci. Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, 31 (1914), str. 103-136

Technická data o způsobu digitalizace

digitized by BetterLight 6000


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 535 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ] [ 281 ] [ 291 ]
3xx: [ 301 ] [ 311 ] [ 321 ] [ 331 ] [ 341 ] [ 351 ] [ 361 ] [ 371 ] [ 381 ] [ 391 ]
4xx: [ 401 ] [ 411 ] [ 421 ] [ 431 ] [ 441 ] [ 451 ] [ 461 ] [ 471 ] [ 481 ] [ 491 ]
5xx: [ 501 ] [ 511 ] [ 521 ] [ 531 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ] [ 002 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu